sven

Nyheter

NCSH och TEM har på kort tid beviljats ett flertal stora projekt kring hållbarhet i hälso- och sjukvården

NCSHTEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området. I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

NCSH har också nyligen beviljats medel av Vinnova för att i samverkan med Medeon, Medicon Village, Sahlgrenska Science park och Swecare lyfta hållbarhetsarbetet inom områdena Life Science och medicinteknik.

NCSH arbetar även med att ta fram ett white paper om hållbarhet i den nordiska sjukvården åt Nordic Innovation som en del av det Nordiska statsministerinitiativet för hållbar utveckling

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science.

NCSH är baserat i Malmö och arbetar främst nationellt, nordiskt och internationellt med hållbarhet i sjukvården. NCSH har under de senaste åren drivit ett stort antal projekt, internationella delegationer, konferenser och andra aktiviteter för att öka arbetet med hållbarhet i sjukvården och internationalisering av de goda exempel som finns i Norden. NCSH är en del av Stiftelsen TEM som är en självfinansierande stiftelse och vilken, förutom NCSH, bla även driver det regionala nätverket CSR Skåne.

www.sustainablehealthcare.se

Kontakt:

Daniel Eriksson
co-director TEM och grundare NCSH

0707-94 42 13

Nytt projekt: Jämställdhetsintegrering

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska insamlingar och workshop-moment med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

I februari kommer en inledande workshop att anordnas dit vi bjuder in alla som är intresserade av att lära sig mer om jämställdhetsfrågor och/eller vill vara delaktiga i projektet för att öka jämställdheten i sina verksamheter.

Uppstartsmötet äger rum den 13:e februari i Malmö. Du kan läsa mer i inbjudan här >>

Om du vill veta mer om projektet eller redan nu anmäla intresse för deltagande är du välkommen att kontakta projektledare Linnea Turnstedt, , 0708-92 73 05. 

TEMochJAMY2

Årets sista träff med CSR Skåne

CSR Skane

Förra veckan anordnades CSR Skånes sista nätverksträff för det här året. Under 2018 har vi utgått från FN:s globala mål vid varje nätverkstillfälle. Vi hade sparat mål 12 och 17 för decembers träff vilka handlade om hållbar produktion och konsumtion respektive genomförande och globalt partnerskap. Dagens tillställning hölls på Länsstyrelsens kontor i Malmö och introducerades av TEM:s egna hållbarhetsexpert Marie Pettersson.

Förmiddagens program fortsatte med att Jeanette Schlaucher, chef för den miljöstrategiska enheten på Länsstyrelsen, berättade om det strategiska arbetet bakom de uppsatta miljömålen i länet. Exempelvis har Länsstyrelsen Skåne ett mål om att minska konsumtionens växthusgasutsläpp från 12 ton till 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år fram till 2030. Susanne Dahlberg, miljöstrateg på Länsstyrelsen, gick sedan mer ingående in på om arbetet med att integrera hållbar konsumtion i organisationen genom olika åtgärdsprogram. Jeanette berättade också om hur de samverkar med andra aktörer i hållbarhetsarbetet, bland annat i sina projekt.

         


Dagens nästa talare var André Zandelin, VD på Accus. Accus producerar samt levererar skyltar och jobbar hårt för att göra dessa så miljövänliga som möjligt. Accus försöker designa bort så mycket avfall det går vilket minskar materialanvändningen. Genom att designa för hållbarhet ser de inte bara nytta för samhälle och miljö utan även affärsnytta – verkligen win-win! Accus produkter ska bestå av sunda material och bidra till en människovänlig urban miljö. En viktig åtgärd och utmaning som Accus arbetar med är att påverka leverantörsledet gällande förnyelsebar energi. Andre avslutade med att poängtera att en organisation inte kan bli cirkulär av sig själv utan det krävs samarbeten mellan flera aktörer för att lyckas.


Efter en trevlig fika var det dags för förmiddagens sista talare. Ann Nerlund är miljöpedagog på Sysav och berättade hur hon ser den ohållbara baksidan av konsumtion varje dag på Sysavs anläggning. Under 2017 slängdes 12 857 ton sopor på Sysavs återvinningscentraler. Ann framhöll att fokus måste ligga på uppströmsarbetet, det vill säga ändra beteendet bland konsumenter för att minimera uppkomsten av sopor och inte fastna i att vi i Sverige, jämfört med andra länder, är duktiga på sopsortering. Sysav har många spännande projekt och samarbeten med andra aktörer för att tillsammans kunna skapa ett mer hållbart samhälle.

Glöm inte att anmäla er till nästa träff!
Det 17:e januari kommer vi att diskutera hållbarhetstrender hos Wihlborgs i Malmö. Läs mer om talare och agenda här >>

Denna träff har anordnats av nätverket CSR Skåne. Om du vill veta mer om nätverket eller om ni är intresserade av att bli medlemmar, vänligen kontakta oss!
Mer information om CSR Skåne >>

Kontakta oss >>

Nyhetsbrev december

Tidigare i veckan kom TEM:s nyhetsbrev för december ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om bland annat våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Nya projekt: Vision och vägledning för världens hållbaraste sjukvård 2030 & Platform för internationalisering med fokus på hållbar sjukvård
- Utbildning: Hållbarhetsredovisning enligt GRI standards den 27 februari
- Utbildning: Introduktion till CSR den 14 mars
- Nätverksträff med CSR Skåne: 17 januari diskuterar vi kommande hållbarhetstrender
- Inbjudan att delta på workshop i Oslo inför skapandet av ett Nordic White paper
- Summering från delegationen till Tel Aviv som TEM anordnade i november
- Kommande aktiviteter

Läs hela nyhetsbrevet här >>

Nytt projekt: Världens hållbaraste sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

TEM och NCSH har tillsammans med våra projektpartners Medeon, Swecare, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park beviljats finansiering från Vinnova för att genomföra ett planeringsprojekt kring visionsdriven hälso- och sjukvård. Projektet syftar till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydligt utformad vision, välförankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta.

Målet med projektet är att ta fram en vision för världens hållbaraste sjukvård 2030 samt en delvision för MedTech och Life Science. Resultatet kommer att bli ett mer sammanhållet fokusområde samt att hållbar sjukvård som tvärsektoriell bransch blir mer tydlig. Effekten kommer skapa en tydligare nationell sammanhållning och på sikt öka exporten av innovationer och därmed även minska branschens miljöpåverkan. Inom projektet kommer fyra workshop-tillfällen att anordnas för aktörer inom området för att ta fram underlag samt identifiera framstående företag och goda exempel. Underlaget ska dels samlas i en gemensam vägledning och dels användas för att ta fram en vision för området.

Tillsammans med våra projektpartners ser vi fram emot att fortsätta utveckla och förbättra hållbar sjukvård. För mer information om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Daniel Eriksson, eller 0707-94 42 13.

SkärmklippVinnovase

Nätverksträff med CSR Skåne: Företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet

Den 7 november var det dags för nätverksträff med CSR Skåne på Ideon i Lund. Dagens tema var företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet och vi fokuserade på FN:s globala hållbarhetsmål nr 8: Anständiga arbetsvillkor, och mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, började med att introducera målen och sedan var det dags att lyssna på dagens talare. 

 Dagens värdar var Innovation Skåne och Joakim Nelson, som är VD, inledde dagen med att prata om innovationer och det arbete Innovation Skåne bedriver. De är en del av Region Skåne och har innovationsrådgivare som bland annat hjälper anställda i Region Skåne att utveckla ideér eller att starta eget. Joakim berättade om de tre strategiska innovationsområdena som Innovation Skåne fokuserar på: Personlig hälsa, smarta hållbara städer och smarta material. Han berättade även kort om några projekt som de leder eller deltar i med externa samarbetspartners. Ett av projekten är Lighting metropolis, som testar hur ljus kan bidra till bättre trygghet, sundhet, tillgänglighet och inlärning för människor.

Därefter fick vi lyssna på Albin Wilson från Uniti, som gav oss en intressant presentation av deras elbil, samt talade om innovationer som en nödvändighet för att nå en hållbar utveckling. Han berättade om hur processen gått till för att skapa en elbil för den dagliga transporten, det vill säga en bil som man kan ta till mataffären eller jobbet, och att de ville göra allt på ett anorlunda sätt. Albin pratade om hur de kommunicerade till omvärlden och vikten av att vara transparent, och berättade även att de skapat en serie som ligger uppe på youtube där man får följa hela deras arbetsgång.

Efter lite fika och mingel var det sedan dags för Robert Tolonen Scherman och Veronica Lundström, Corporate Sustainability & Risk Management, från Mannheimer Swartling. De talade om hållbara råds värdeskapande hos konsult och klient, och hur de kan skapa största möjliga långsiktiga värde för sina klienter genom att integrera hållbarhet i sin affärsjuridiska rådgivning. Mannheimer Swartling var den första affärsjuridiska byrån i Sverige att publicera en hållbarhetsrapportering enligt GRI, och Robert och Veronica berättade att deras tre pelare inom det strategiska hållbarhetsarbetet är: Rådgivning till klienter, byråns Interna hållbarhetsarbete samt Mannheimer Swartling i samhället.  

Sist men inte minst fick vi lyssna på Frida Svärdby, Sustainability Compliance Auditor, från IKEA. Frida talade om anständiga arbetsvillkor i leverantörsledet. Ikeas vision är "To create a better everyday life for the many people", och Frida pratade om hur IKEA arbetade för att nå detta bland annat genom att kontrollera leverantörskedjan. Frida och hennes 139 revisorskollegor arbetar med detta som en del i målet om att skapa positiv social påverkan i hela värdekedjan. 

Efter intressanta presentationer hölls en workshop kring dagens tema där många spännande tankar och ideér bollades.

Vi vill tacka dagens värdar, talare och deltagare för en trevlig nätverksträff! 

CSR Skåne välkomnar Parkering Malmö som ny medlem

Vi är glada att få presentera Parkering Malmö som ny medlem i nätverket. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver! Såhär presenterar sig vår nya medlem: 

"Parkering Malmös vision är att vara det ledande parkeringsbolaget som alltid löser kundens parkeringsbehov och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Parkering Malmö äger tio parkeringsanläggningar i Malmö och förvaltar över 45.000 parkeringsplatser, vilket innebär en unik möjlighet att göra verklig hållbarhetsnytta för Malmö!
Under 2018 påbörjar Parkering Malmö en långsiktig och ambitiös hållbarhetssatsning och att bli medlem i CSR Skåne är viktigt för att både inhämta och sprida erfarenheter och kunskap". 
 
Varmt välkomna! 

Nätverksträff med CSR Skåne: Hållbara städer och samhällen

DenCSR Skane 11 oktober var det dags för nätverksträff med CSR Skåne på Schneider Electric i Lund. Temat för dagen var hållbara städer och samhällen där olika perspektiv kring hur vi kan planera nya områden, utveckla befintliga och arbeta för fredliga samhällen belystes. Under träffen lyftes FN:s globala hållbarhetsmål nr 11, Hållbara städer och mål nr 16, Fredliga och inkluderande samhällen. Linn Grundtman, hållbarhetskonsult på TEM, gav en introduktion till målen och därefter var det dags för dagens talare att berätta om olika utmaningar och lösningar i arbetet för att nå dem.

Dagens värdar, Michaela Ahlberg, Sales Executive, EcoBuilding Division, och Katja Östberg, Field Sales Representative, från Schneider Electric inledde med att berätta om hur digitalisering och användning av teknik är en del i arbetet med att skapa hållbara städer. Katja tog bland annat upp megatrender i samhället, där prognoser beräknar att vi vid 2020 kommer att ha 50 miljarder uppkopplade apparater och att världens energianvändning kommer att öka med 50% fram till 2050. Detta innebär att samhället står inför enorma utmaningar och att effektiviseringsåtgärder är ett måste. Michaela fortsatte med att belysa hur viktigt det är att inkludera medborgarna i utvecklingen av smarta städer kombinerat med ett starkt samarbete mellan olika branscher och aktörer. 

Schneider1

                                                        Michaela Ahlberg, Schneider Electric

Henrik Svensson, fastighetsutvecklingschef på Storebrand/SPP Fastigheter, var nästa talare. Som fastighetsbolag har de möjlighet att dels vara delaktiga i planeringen av nya områden och dels försöka påverka sina hyresgäster att göra mer hållbara val. Att tänka riskbaserat vid lokalisering av fastigheter, övervaka och effektivisera energianvändning, miljömärka byggnader och klimatkompsensera är några exempel på hur de bidrar för att begränsa, och anpassa sig till, framtida klimatförändringar.

Under pausen fick deltagarna en rundtur i Schneiders innovationslaboratorium av Jörgen Malmborg, R&D EcoBuildings. Här visades bland annat hur övervakning av fastigheter och analys av data kan användas för en mer effektiv resursanvändning.  

Därefter var det dags för Johan Lundberg, Key Account Manager på Individuell Människohjälp, att fokusera på mål 16. Han inledde med att förklara hur ett samhälle fritt från våld är grunden även för ett fungerande näringsliv. Han fortsatte med att berätta om IM:s projekt Humanium Metal som handlar om att omhänderta illegala vapen, smälta ner dem och därefter sälja metallen till företag för framtagande av helt nya produkter. Detta samhällsbyggande projekt är ett exempel på hur den ideella sektorn samarbetar med den privata för att nå ut och påverka konsumenter, och där pengarna går tillbaka till lokalsamhället.

IM

                                                                  Johan Lundberg, IM

Dagens sista talare var Britt-Marie Fagerström som är projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Hon berättade om utvecklingen av Hyllie som stadsdel och hur olika aspekter av hållbar utveckling hanterats i processen. Att hantera energi- och klimatfrågor, främja funktionsblandning för en social hållbarhet och skapa ekonomisk långsiktighet är några saker som beaktats. Hon lyfte också behovet av en byggaktörsdialog för att kunna diskutera gemensamma syften och mål med stadens utveckling.

Tack till Schneider Electric, talare och deltagare för en trevlig eftermiddag!

Välkommen till CSR Skåne Aspekta!

Vi önskar Aspekta hjärtligt välkomna till nätverket. Så här presenterar sig vår nya medlem:  

Aspekta är södra Sveriges ledande PR-konsultföretag och rådgivare inom strategisk kommunikation, med kontor i Malmö och Köpenhamn. Aspektas konsulter hjälper verksamheter att hitta sin röst i hållbarhetskommunikationen, vilket skapar förutsättningarna för att hållbarhetsarbetet ska bli en källa till stärkt förtroendekapital. Genom tydlig och rättvisande kommunikation stärks relationen till viktiga intressenter som kunder, medarbetare, konsumenter, aktieägare och investerare, vilket i sin tur kan bidra till högre lönsamhet, lojalitet, konkurrenskraft och förtagsvärde. 

Klicka här för att läsa mer om CSR Skåne, ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk.

Ny rapport från IPCC

Den 8 Oktober publicerade IPCC en ny rapport om global uppvärmning.

Målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C räcker inte, vi måste ner till 1,5 °C.

I rapporten jämförs konsekvenserna av en uppvärmning med 1,5 °C för jordens befolkning, djur och natur med konsekvenserna vid en uppvärmning med 2 °C. Vid en global uppvärmning på 1,5 °C kommer de klimatrelaterade riskerna för naturliga och mänskliga system att vara högre än det är idag, men lägre än om temperaturen går upp 2 °C. Riskerna beror på storleksgrad och uppvärmningsgrad, geografisk plats, utvecklingsnivå och sårbarhet, och om val ochgenomförande av anpassnings- och begränsningsalternativ.

pm.jpg

En konsekvens man idag kan förutspå är en havsnivåhöjning. Nivån kommer att fortsätta stiga bortom år 2100 och med vilken storlek och grad beror på framtida utsläppsbanor. En långsam havsnivåhöjning skapar större möjligheter för anpassning. Gällande effekterna på biologisk mångfald och ekosystem, inklusive artförlust och utrotning, är prognosen lägre vid en uppvärmning på 1,5 °C jämfört med en höjning till 2 °C.

Även om vi går mot förändringar i klimatet finns det saker som kan mildra konsekvenserna. Enligt IPCC krävs drastiska åtgärder och internationella samarbeten för att skapa en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att man som företag redan nu bidrar och vidtar klimatreducerande åtgärder.

För att ta del av rapporten, klicka på länken nedan.

Rapport IPCC

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.