sven

Nyheter

CSR Skåne 10 år!

Vårt nätverk CSR Skåne firade förra veckan 10 år som ett av Sveriges ledande hållbarhetsnätverk. Vi är stolta och glada över det arbete som vi åstadkommit tillsammans med våra medlemmar under denna tiden och ser fram emot ytterligare 10 spännande år!

Jubileet ägde rum på Scandic Stortorget i centrala Malmö och närmare 60 inbjudna medlemmar och samarbetspartners fick möjlighet att mingla och lyssna på presentationer och diskussioner från hållbarhetsexperterna på scen.

Linnea Turnstedt, ansvarig för CSR Skåne, började med att välkomna alla deltagarna och strax därefter tog Marie Pettersson, Chef på TEM, plats på scen för att berätta om hur nätverket utvecklats under dessa tio år. Från att ursprungligen varit 3 olika nätverk utlokaliserade över Skåne där enskilda miljöchefer inom industrin fick möjlighet att träffa likasinnade och byta erfarenheter till att nu vara ett samlat nätverk med närmare 100 medlemmar från alla branscher och yrkesgrupper. CSR Skåne är nu en mötesplats för alla yrkesverksamma som vill utvecklas och inspireras inom hållbarhetsområdet. Förutom att sprida expertkunskaper är nätverket också en plats att skapa informella och viktiga kontakter, vilket ofta är en stor del i att driva arbetet framåt! Marie berättade också lite om CSR Skånes väg framåt år. Det finns mycket spännande att se fram emot under de kommande 10 åren!

Dagen till ära hade vi även bjudit in Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, att hålla en presentation! Jakob berättade om regeringens satsningar på csr/hållbart företagande, bland annat kopplat till den nya exportstrategin och regeringens politik för hållbart företagande. Han berörde även den demokratiska kopplingen till området och fördjupade sig ytterligare i samarbetet mellan Kina och Sverige i frågorna.

Efter presentationerna bjöds även, förutom föregående talare, tre andra hållbarhetsexperter upp på scen för att diskutera hållbart företagande: Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, Susanne Arvidsson, associate professor vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet och André Zandelin, VD på Accus. Utöver en framtidsspaning diskuterades även hur man på bästa sätt kan organisera hållbarhetsarbetet internt inom en organisation samt hur hållbara affärsmodeller kan tillämpas i näringslivet. Därefter bjöds deltagarna på en god vegetarisk mingelbuffé och diskussionerna kunde fortsätta ända till kvällen.


Stort tack till alla våra medlemmar och samarbetspartners för dessa 10 år. Nu ser vi fram emot ytterligare 10 spännande år!

Sammanfattning från frukostmöte med fokus på jämställdhet

Linnea Turnstedt, projektledare, inledde med en kort genomgång av vad som skett i projektet sedan den senaste workshopen i februari. Under denna period har vi gått igenom standarder för miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande för att identifiera delar där jämställdhetsaspekter kan inkluderas. I presentationen gav hon exempel från tre standarder, ISO 45001, ISO 14001 och ISO 26000, där man på ett konkret sätt kan addera jämställdhetsaspekter i rutiner med mera.

Se Linneas presentation här >>


Därefter höll Maria Johnsson och Jan Edberg, KAMS-chefer på Nobina en presentation om de påbörjat sitt arbete med att integrera jämställdhetsfrågor i sin organisation. De har genomfört en rad olika aktiviteter och har kommit en bit på väg. Några utmaningar de identifierat är dels att få en röd tråd och en sammanhållen strategi för jämställdhetsarbetet, att säkerställa så att de aktiviteter och åtgärder som genomförs integreras i relevanta rutiner och arbetssätt och inte bara blir till en papperstiger, samt att tydliggöra vem som äger dessa frågor inom organisationen.

Maria har bland annat startat ett kvinnligt nätverk för chaufförer som bland annat diskuterar frågor som hur man kan locka fler kvinnor till yrket och hur man kan arbeta förebyggande för att få ner sjuktalen. Frågor kring vad som är trakasserier och diskriminering lyfts också, och företaget har fått flera anmälningar om detta sedan medarbetarna får mer kunskap om dessa frågor.

Exempel på aktiviteter som genomförts är: 
- GAP-analys mot AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö
- Utbildning i inkluderande ledarskap. Detta har lett till individuella handlingsplaner som sedan följs upp
- Kvinnligt nätverk som nämns ovan, och som sammanträder under arbetstid. Konstaterat en ökad rapporteringsbenägenhet kring diskriminerade situationer efter dessa möten. Det är annars en utmaning, att få höra om incidenter och att medarbetare vågar berätta om och anmäla incidenter
- Schemaplanering för att underlätta för ensamstående föräldrar. De som uppfyller vissa kriterier kan få en schemaläggning som är anpassad efter att kunna hämta/lämna barn etc.

Jan och Maria är noga med att påpeka hur viktigt det är att dessa frågor inte bara blir en fråga för KAMS-funktionerna i verksamheten utan det måste spridas i organisationen. Därför är det viktigt att skapa samsyn mellan ledningen av medarbetare ute på avdelningarna. Jämställdhetsarbetet ska bli en del i de dagliga rutinerna.

Efter presentationen fick deltagarna möjlighet att diskutera hur de arbetet och hur de arbetat med integrering av jämställdhet i sina ledningssystem.

Här kan du läsa en sammanfattning från den avslutande diskussionen >>

Så mäter och målsätter du ditt hållbarhetsarbete


Igår var det återigen dags för en nätverksträff med TEM:s nätverk CSR Skåne och vi samlades denna gång hos Position Green som var värd för träffen.

Det var Linn Grundtman, Hållbarhetskonsult på TEM, som inledde träffen med en introducerande föreläsning kring hur man på ett effektivt sätt kan använda målsättning och mätresultat som en del i det systematiska miljöarbetet. Det finns flera nyckelregler för hur man kan lägga upp arbetet men en sak är säker, berättade Linn: De mål som inte har någon ansvarig, som inte är konkreta och inte går att mäta, nås väldigt sällan. Men när man lyckas med mätning och målsättning av hållbarheten i verksamheten får man ofta flera goda effekter så som ökat engagemang hos medarbetare, ekonomiska fördelar och ständig förbättring.

Därefter var det dags för Rickard Häll, VD på Position Green, att hålla en presentation kring hur man kan göra hållbarhet mätbart, konkret och enkelt. Han pratade om vikten av att samla in både intern och extern data kopplat till hållbarhet för att kunna göra konkreta och relevanta analyser. Rickard gav också flera exempel på case med företag som har lyckats med sina mätningar och målsättningar samt tis flera olika internationella ramverk att koppla till, ex FN’s globala mål för hållbar utveckling, BSCI och Science based targets.

Medan Rickard diskuterade dagens tema ur ett brett perspektiv kunde nästa talare smala ner temat och gå in på detaljnivå i hur mätning av hållbarhet och cirkulär ekonomi kan fungera på ett väldigt konkret sätt. Det var Marcus Linder, Forskningsledare för Sustainable Business på RISE, som gav oss en inblick i Mätetalet ”c”. Talet anger hur mycket i en produkt som har cirkulerat. Det innebär att ju mer som har återanvänts, och i andra hand återvunnits, i den nya produkten – desto bättre värde får den. Formeln tar också hänsyn till huruvida resursen är knapp (ex indium) eller om det finns stora mängder (ex järn). Tanken är att ”c” bl a ska kunna ge konsumenter och övriga intressenter inblick i hållbarhetsprestandan hos de produkter som finns på marknaden. Även om det är väldigt komplext att hitta ett sätt att mäta cirkulär ekonomi på, som täcker in allt, fortsätter forskningen inom området att gå framåt.

Efter paus för fika och nätverkande tog dagens sista talare plats längst fram i rummet. Det var Tsvetana Stoyanova, Kvalitetscontroller på VA Syd som gav en presentation om hur de valt att arbeta för att ta fram sina verksamhetsmål. Genom att låta medarbetare ta fram förslag till målen i ett antal workshops fick de inte bara många goda idéer utan även väldigt engagerade och drivna medarbetare med förståelse och vilja att göra de förändringar som krävs i verksamheten för att nå målen. Tsvetana berättade att VA Syd ser samarbete och lagarbete som två av de viktigaste faktorerna för att nå sina mål.


Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att diskutera i mindre grupper hur de arbetar med mätning och målsättning i sina verksamheter.


Ett stort tack till dagens värd och talare. Nästa event med CSR Skåne är 10 års-jubiléet som vi bjuder in till den 23:e maj. Då kommer bland annat Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, Susanne Arvidsson, associate professor vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet och André Zandelin, VD på Accus.

Utbildning i hållbar sjukvård

Så arbetar du med miljö och hållbarhet i sjukvården

I samarbete med Aktuell Hållbarhet och Dagens Medicin håller TEM:s experter en utbildning i hållbar sjukvård. Utbildningen ger dig kunskap om hur du arbetar med miljö och hållbarhet inom sjukvården, vare sig du själv arbetar i sjukvården eller är en leverantör. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, lagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier.

Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.


UTBILDNINGEN GÅR IGENOM
– Vad som gör sjukvården så speciell när det kommer till miljöarbete och vilka hållbarhetsfrågor är specifika för sjukvården, till exempel läkemedel i miljön, smittförande- och annat farligt avfall och kemikalier i material
– Hur man arbetar med inköp och leverantörer
– Miljötekniklösningar specifika för hälso- och sjukvården
– Relevant lagstiftning
– Management: Ledningssystem, hållbarhetsrapportering och andra verktyg för att styra verksamheten
– Goda exempel från regioner, landsting, privat sjukvård och leverantörer
– En internationell utblick, hur arbetar andra länder med frågan.

MÅL MED UTBIDNINGEN
Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter i hur ni kan arbeta med miljö och hållbarhet i din verksamhet.

- Kunskap i miljölagstiftning och annan lagstiftning som har betydelse för hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete
- Kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas
- Exempel på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten som bidrar till en hållbar sjukvård
- Kunskap om hur ni kan arbeta med avfall, läkemedel, inköp, klimat, transporter och kemikalier

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
- Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård.
- Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
- Konsulter, advokater, revisorer med sjukvården som kund och som tangerar hållbarhetsområdet.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN
Datum:
5 september
Tid:
8,30-16,30
Plats:
Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 Stockholm
Pris:
7 900 kr exkl. moms (lunch och fika ingår i priset)
Anmälan: läs mer och anmäl dig här >>

Vill ni utveckla miljöarbetet?

Aldrig förr har miljö och klimat diskuterats så flitigt i media och andra sammanhang. Därmed ställs även allt högre krav på företag och andra verksamheter att vässa sitt hållbarhetsarbete. Det räcker inte längre att endast arbeta med grundläggande frågor utan dagens kunder förväntar sig allt oftare en analys för att avgöra vilka frågor som är mest relevanta för just er som företag. Företag som endast lägger fokus på områden som inte är väsentliga uppfattas därför ofta som icke-genuina eller undvikande. Detta kan slå hårt på marknadsföringen av produkter och tjänster. Hur man väljer att prioritera sina miljösatsningar blir därmed även en fråga som påverkar den ekonomiska hållbarheten i verksamheten.

För att identifiera vilka områden som man bör prioritera i sitt miljöarbete görs ofta en så kallad väsentligehetsanalys. Med fördel kan även en intressentanalys genomföras för att säkerställa att man optimerar arbetet i förhållande till kunder, medarbetare och andra intressenter till verksamheten. Resultaten från dessa analyser ligger sedan till grund när man utvecklar strategier, målsätter eller på annat sätt riktar sitt arbete. På det sättet kan miljöarbetet utvecklas på bästa sätt.

 

Vill ni ha hjälp med att analysera eller utveckla ert miljöarbete genom att ta fram en hållbarhetsstrategi? 

Kontakta oss så berättar vi mer!
 
040-606 55 80

Hållbara resor och transporter

Några av deltagarna på träffen

Förra veckan höll CSR Skåne en nätverksträff i samarbete med Trivector. Eftermiddagens tema var Resor och transporter och vi fick flera goda exempel på hur man kan arbeta med området, uppdelat på områdena pendlingstrafik, tjänsteresor och godstransporter.

Det var Christer Ljungberg, VD på Trivector, som inledde träffen med att diskutera den ökade komplexiteten kring transporter. Digitalisering, klimatutmaningar, demokratiaspekten, livsstilar och ständigt skiftande trender är några exempel på aspekter som behöver tas hänsyn till vid planering och hantering av området. Den ständiga utvecklingen är inte bara till godo, exempelvis bedömer forskare i dag att självkörande bilar riskerar att öka biltrafiken i framtiden på grund av dess bekvämlighet, tomkörningar och billigare taxipriser då inte förarkostnader är en faktor.

Efter Christer var det dags för Pernilla Hyllenius, Affärsområdesansvarig för verksamheters transporter på Trivector, att ta plats på scen. Pernilla berättade om hur Trivector arbetar internt med sin gröna resplan, exempelvis via webbmöten, uppmuntra tågåkande, erbjuder cykelservice, möjlighet att jobba hemifrån etc. Pernilla gav även flera tips på hur du på bästa sätt kartlägger verksamhetens transporter, bland annat på vilka frågor ni kan ställa i en resvaneundersökning.

Peter Arnfalk ger sina bästa tips på webbmöten

Peter Arnfalk, Associate professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, var näst på tur för att berätta om resefria möten. Digitala möten, telefonmöten, videokonferensen är bara en del av verktygslådan som finns kopplat till hållbara transporter men de kan göra stor skillnad i verksamheten. Det finns flera fördelar att arbeta med resefria möten: ökad produktivitet, bättre miljö, bättre arbetsmiljö med mera.

Avslutande talare var Sammy Johannesson, Projektledare på Nobina. Sammy gav oss en bättre förståelse för kollektivtrafikens förutsättningar då han berättade om både de möjligheter och hinder som finns kopplat till en elektrifiering av busstrafiken. Sammy efterfrågade bland annat en tydligare standardisering inom bl a laddmöjligheter för att förbättra branschens arbete framöver. Under de senaste åren har de arbetat hårt med att förbättra miljöprestandan, bland annat genom att effektivisera körningen.

Deltagarna fick sedan delta i en workshop där pendeltrafik, tjänsteresor och godstrafik diskuterades. Genom att markera de olika verksamheternas uppskattade avtryck inom respektive område, samt en uppskattning av åtgärder uppstod flera intressanta diskussioner kring hur man kan utveckla sitt arbete inom respektive område.

     

Glöm inte att anmäla dig till nästa nätverksträff den 24:e april om Mätning och målsättning av hållbarhetsarbetet >>

CSR Skåne välkomnar Mitt Liv!


Vilka är mitt Liv AB(svb)?
Mitt Liv är bryggan emelllan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund. Vi är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Vi hjälper näringslivet att utvecklas genom att vara ett partnerföretag hos Mitt Liv. Att vara ett socialt företag för oss, innebär att vi adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar baserade på lönsamma affärsmässiga metoder. Mitt Liv finns idag i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Norrköping och Linköping) och Malmö.

Våra syften är ideella och lönsamhet och tillväxt är viktiga medel för att nå våra samhällsnyttiga mål. Vi vill vara ett socialt företag som genererar egna intäkter och växer av egen kraft. På så vis kan vi skapa hållbarhet och den styrka och kontinuitet som krävs för att åstadkomma stora bestående förändringar vad gäller rättvisa och mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Mitt Liv är ett AB (svb), aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv är religiöst- och partipolitiskt oberoende. 

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Mitt Liv har sedan starten för drygt 10 år sedan arbetat hållbart. Vi ser att de sociala målen blir allt viktigare för vår målgrupp, ansvarsfulla företag.

Genom att vara ett partnerföretag hos Mitt Liv får företag tillgång till kunskap och utbildning för att kunna utveckla sina organisationer genom mångfald. Samt nätverk som ökar rekryteringsbasen och därigenom bidrar till ökad konkurrenskraft och minskade obalanser i samhället.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi arbetar varje dag för ett bättre samhälle och att bidra till ett mer hållbart näringsliv. Genom vår etablering i Skåne är CSR Skåne är det självklara nätverket och mötesplatsen för att Mitt Liv skall kunna bidra och kunna vara en del av det goda arbete som pågår i regionen.

 

 

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

Dags att uppgradera ert arbetsmiljöledningssystem?


Arbetsmiljön är ett viktigt område för företag som vill skapa en trygg och trivsam arbetsplats för sina medarbetare. Ett gott arbetsmiljöarbete har dessutom visat sig ge positiva effekter även ur andra aspekter så som ökad attraktionskraft vid rekrytering, stärkt varumärke, riskminskning och ökad finansiell lönsamhet.

För att säkerställa ett effektivt och verkningsfullt arbetsmiljöarbete har många företag valt att certifiera sin verksamhet efter kraven i en standard för arbetsmiljöledning. Den standard som varit vanligast tidigare, OHSAS 18001, är dock på väg bort. I stället kommer standarden ISO 45001 att ta dess plats. Inom 3 år måste alla organisationer som varit certifierade enligt OHSAS att utveckla sina ledningssystem för att nå kriterierna i den nya standarden.

Många av kraven i ISO 45001 är samma som de i OHSAS 18001 men den nya standarden innebär utökade krav på bland annat ledningens engagemang, riskhantering och hantering av krav från intressenter. Detta innebär att majoriteten av de företag som nu är certifierade kommer att behöva analysera och uppdatera sina system för att behålla sina certifikat.

Genom att jämföra nuläget med kriterierna i ISO 45001 i en så kallad gap-analys kan våra experter inom arbetsmiljö hjälpa er att identifiera rutiner som behöver upprättas eller anpassas. Ni får då en lättöverskådlig checklista på åtgärder och aktiviteter som behöver genomföras för att göra er redo för den nya standarden. Om så önskas hjälper vi så klart också gärna till med den praktiska uppdateringen av rutiner och andra dokument.

 

Boka ett möte med någon våra medarbetare redan idag så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er inför omcertifieringen av ert arbetsmiljöledningssystem!

 
040-606 55 80
Här kan du läsa mer om våra andra tjänster inom arbetsmiljöområdet >>

Kickoff för energieffektiviseringsprojekt

TEM:s nätverk Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) har beviljats medel av Energimyndigheten för att under 2-4 år arbeta med internationalisering av energieffektiv och klimatsmart sjukvård. Sverige är på många sätt världsledande på hållbarhet i sjukvården och detta ska paketeras för att öka exporten av lösningar inom området. I projektet ingår även att skapa förutsättningar för en bättre hemmamarknad vad gäller innovativa lösningar för klimat- och energieffektiv sjukvård.

Nu bjuder vi in till kickoff för projeket!

VAR: Scandic Stortorget, Malmö
NÄR: 09.30-16.30, 21 mars 0930
ANMÄLAN:  

 

Preliminärt program

09.30 Välkomna

10.00 Introduktion

 • Om NCSH och TEM - Daniel Eriksson co-director på TEM och grundare av NCSH
 • Platform for sustainable healthcare - Johannes Brundin, Projektledare och medgrundare av NCSH

10.30 Presentationer från sjukhus, regioner och partners med energi- och klimatsmarta lösningar

 • Energimyndigheten
 • United Nations Development Programme- Energieffektivisering ur ett internationellt perspektiv
 • Norrlands Universitetssjukhus- Energieffektivisering på sjukhus
 • Region Skåne- - Trelleborgs Rättspsyk, erfarenheter och lärdomar från en  plusenergi vårdbyggnad
 • Healthcare Without Harm- Energieffektivisering ur ett Europeiskt perspektiv

12.00 Lunch

13.00 Presentationer från företag med energi- och klimatsmarta lösningar

 • Enrad
 • Siemens
 • EnergyMachines
 • OCO Nordic
 • Schneider Electric
 • Enjay

15.00 Workshop - förväntningar från deltagare, sjukvårdens behov och kommande arbete

16.00 After-workshop mingel med dryck och tilltugg

 

Vi ses där! 

NCSH bildades 2015 av Stiftelsen TEM i Malmö som ett resultat av ett behov som utkristalliserats under många års arbete med hållbar sjukvård. NCSH har i dagsläget runt 100 medlemmar från ett 15-tal länder. Medlemmarna består av företag, universitet, sjukhus, regioner, kluster och exportorganisationer. Området är tvärsektoriellt och spänner över ett stort antal branscher såsom miljöteknik, arkitektur, logistik och life science. www.sustainablehealthcare.se 

Lyckad uppstart för jämställdhetsprojekt

I veckan hölls uppstartsmötet för ett projekt gällande integrering av jämställdhetsfrågor i ledningssystem. Under workshopen samlades engagerade personer från ett 20-tal organisationer för att diskutera hur man kan lyfta in jämställdhetsaspekter i befintliga styrsystem.

Bland annat diskuterades vikten av att inkludera männen i arbetet, värdet av att mäta och föra statistik samt svårigheten med att styra mjuka värden, så som företagskultur. Du kan läsa en sammanfattning från workshopen här >>

Du kan även ta del av de presentationer som hölls under mötet:

Linnea Turnstedt, Stiftelsen TEM - Integrering av jämställdhet i ledningssystem
Martina Skrak, Länsstyrelsen Skåne - Ett Jämställt Skåne 
Anders Forkman och Ingela Malmborg, Vinge Advokatbyrå - Praktiska exempel på jämställdhetsarbete i advokatverksamhet

Om du är vill ha mer information eller vill delta i projektet, kontakta oss! 
Linnea Turnstedt

0708-927305

Om projektet

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystemsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska undersökning och workshop med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

 

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.