sven

Nyheter

Matens roll i en hållbar framtid

Varmt välkomna till en föreläsning och dialog under Malmöfestivalen där vi diskuterar matens roll i arbetet för att skapa en hållbar framtid. Vi bjuder tillsammans med Restaurang Spill och Scandic in till ett samtal om hur vi kan arbeta för en mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion av mat och dryck.


 För tredje året i rad bjuder Skånes största hållbarhetsnätverk tillsammans med Scandic in till en diskussion om hur vi kan arbeta för en mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion av mat och dryck.

Få ämnen engagerar människor lika mycket som just vad vi äter. Skånska aktörer arbetar ständigt för att utveckla matkulturen och idag är det dessutom viktigare än någonsin att också diskutera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Med oss har vi Erik Andersson, en av grundarna till Restaurang Spill, som kommer berätta om deras verksamhet och hur man kan skapa både hållbara och goda rätter genom att använda sig av just matspill! Vi kommer dessutom att ha en paneldiskussion med inbjudna deltagare från bl a Malmöfestivalen. 

När: 15.00-16.30 (därefter mingel), 14 augusti
Var: Scandic Kramer, Malmö
Kostnad: Gratis!
Anmälan  

Kom och möt oss på Scandic Kramer den 14 augusti och bli inspirerad av intressanta presentationer, goda exempel och utvecklande samtal tillsammans med andra skåningar som vill vara med och skapa en bättre värld!


Ps. Missa inte heller den klädbytaraktibitet som Scandic, CSR Skåne och Swopshop anordnar på söndagen 11 augusti, klockan 11-14, på Scandic Kramer i Malmö. Läs mer om eventet här >>

Få koll på miljölagstiftningen!

Alla verksamheter är skyldiga att känna till vilken miljölagstiftning som de omfattas av. Ofta är det svårt att identifiera alla dessa lagar och paragrafer och framför allt är det väldigt tidskrävande att hålla laglistan uppdaterad. Genom vårt webbaserade verktyg Lagledning.se kan vi vara ett stöd i arbetet. Med Lagledning sparar ni tid, frigör interna resurser och får en trygg och kostnadseffektiv lösning.

Lagledning.se är en tjänst som hjälper organisationer att upprätthålla en laglista för miljö- och/eller arbetsmiljörätt som är uppdateradanpassad till verksamheten och enkel att förstå. Lagledning.se hjälper dig med att bevaka uppdateringar i lagstiftningen och bedöma vilka lagar och ändringar som är relevanta för din verksamhet, vilket frigör tid till att arbeta med det du egentligen vill.

Lagledning.se gör också lagtexten mer förståelig genom förklarande kommentarer av lagar som berör din verksamhet. Genom kommentarsfunktioner kan du och dina medarbetare även länka till interna rutiner och dokumentation för att göra kopplingen mellan lagstiftning, verksamhet och ledningssystem ännu tydligare. Kundsupporten hjälper dig dessutom om ni skulle ha vidare frågor om tolkningar.

Lagledning.se är tjänsten för dig som vill ha ett strukturerat och lättförståeligt lagledningssystem. Som lagledningskund vet du att du alltid har tillgång till de senaste uppdateringarna. Vi anpassar verktyget efter era behov, både små och stora organisationer kan hitta kostnadseffektiva lösningar!
För mer information, se www.lagledning.se >>


 Exempel på lagområden som bevakas:

- Miljö & kemikalier
- Brand & brandförebyggande arbete 
- Kvalitet
- Strålskydd
- Sjukvård
- Energi
- Arbetsmiljö
- Transport & sjöfart
- Lokala föreskrifter

Vad innehåller en laglista från Lagledning.se? 

• Svensk och EU-miljölagstiftning som berör er verksamhet
• Svensk arbetsmiljölagstiftning som berör er verksamhet
• Möjlighet att lägga till övriga bindande krav
• Utdrag av den viktigaste lagtexten med länkar till fulltext
• Förklarande kommentarer
• Fält för verksamhetens egna anteckningar samt möjlighet att koppla hyperlänkar till era interna rutiner 
   och andra dokument i ert eget (webbaserade) verksamhetsledningssystem
• Avvikelsehantering i en modul för lagefterlevnadskontroller
• Kopplingar till kraven i ledningssystemen ISO 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö)

 


Boka en gratis demo! 

Om du vill lära dig mer om hur Lagledning.se fungerar och själv se hur ni kan arbeta med verktyget är du välkommen att boka en kostnadsfri demonstration.

Anmäl ditt intresse till tem @tem.se eller ring oss på 040 - 606 55 80 för att boka in ett tillfälle redan idag!

Integrering av jämställdhet - slutseminarium

Varmt välkommen till det sista seminariumet som hålls inom TEM:s projekt för integrering av jämställdhet i ledningssystem. 

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystemsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska undersökning och workshop med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

Under detta seminarium kommer slutresultatet att presenteras. Resultatet består av en sammanställning av litteraturgenomgången, workshops och projektdeltagarnas erfarenhet samt att en föreslagen metodik presenteras för implementering av jämställdhetsarbete i befintliga verksamhetsledningssystem. Vi börjar morgonen med frukost och mingel innan presentationerna börjar 8.30. Du kan läsa sammanfattningar från tidigare workshops här: 

Jämställdhetsworkshop 13 februari >>
Jämställdhetsworkshop 7 maj >>


NÄR: 8.00-10.00, 4 september
VAR: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö
KOSTNAD: gratis men no show-avgift tillämpas
ANMÄLAN:  


 

En vår fylld av intressanta uppdrag!

Under våren har vi på TEM haft glädjen att hjälpa våra kunder i en rad intressanta projekt. Här nedan kommer ett urval:

Hållbarhetsrapportering
Vi har bistått kunder genom såväl stöttning i framtagandet samt granskning av resultatet i hållbarhetsrapporteringen

Inventering och framtagande av hållbarhetsstrategi
Efter att vi identifierat hållbarhetsaspekter och genomfört en riskanalys inom områden sattes en rad mål upp för verksamhetens fortsatta utveckling.

CSR Skåne firade 10 år
Vårt hållbarhetsnätverk firade 10 år under ett mingel med bl a Sveriges ambassadör för hållbart företagande. Läs mer om CSR Skåne här >>

Projekt: integrering av jämställdhet i ledningssystem
Under våren har vårt projekt kring jämställdhetsintegrering löpt. Genom workshops och sammanställning av teori kommer en metodik att tas fram inom kort. Läs mer om jämställdhetsprojektet här>>

Miljötillstånd
Vi har stöttat en kund i samband med en ansökan om tillstånd för miljöfarlig varsamhet.

Lagefterlevnadskontroller
Ett 10-tal lagefterlevnadskontroller har genomförts ute i verksamheter mot så väl miljö- som arbetsmiljölagstiftning. Läs mer om lagefterlevnadskontroll här >>

LCA med fokus på koldioxid
Genom att kartlägga koldioxidutsläppen har vi hjälpt en kund att skapa förståelse och hitta på möjliga åtgärder för att utvecklas inom området.

Utbildningar
Under våren har vi hållit nationella och internationella utbildningar inom bl a CSR, hållbart företagande, hållbar sjukvård, miljöutbildning för ledningsgrupper, ekodesign samt miljöhänsyn i inköpsprocessen.

Miljöledningssystem
Upprättande av rutiner, instruktioner med mera enligt kraven i ISO 14001 vilket ledde till en certifiering inom standarden. Läs mer om ISO 14001 här >>

CSR-inventering mot ISO 26000
Efter en gapanalys mot kriterierna i standarden gavs förslag på hur verksamhetens fortsatta strategi kunde utvecklas.

Samhällsansvar
Våra medarbetare hade under våren äran att bland annat föreläsa för gymnasieelever kring hållbarhetsarbete. Vi har även haft glädjen att ta emot en praktikant under våren.

 

Vill du lära dig mer om hållbart företagande?

Intresset för CSR och praktiskt hållbarhetsarbete ökar, såväl inom företag som i samhället i stort. Det förväntas samtidigt allt mer att kunskaper inom området ska vara integrerat i verksamhetens alla delar. Den 12 september håller TEM därför en öppen utbildning inom området.

TEM:s kurser inom området CSR (Corporate Social Responsibility) beskriver hur ledande företag arbetar med hållbart företagande, sustainabilityreporting och standarder som exempelvis ISO 26000. Denna kurs ger grundläggande kunskap och verktyg att förstå de sociala och miljömässiga aspekternas betydelse för utvecklingen av det egna företagets identitet, värdegrund, image och varumärke.


 Datum: 9.00-12.00, 12 september 2019
Kostnad: 2 500 ex moms, obs, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
Anmälan:   


Vad tas upp?

Under utbildningen kommer du att få en grundläggande genomgång av hur hållbarhetsarbete praktiskt kan fungera i olika verksamheter. Utbildningen ger bland annat en översiktlig bild av följande områden:
- Drivkrafter och inflytandesfär- Drivkrafter och inflytandesfär
- Intressentanalys och intressentdialog
- Väsentlighetsanalys
- CSR-strategi- Uppförandekod och dess implementering
- CSR i leverantörskedjan
- Hållbarhetskommunikation
- Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Mål med utbildningen:

 Efter genomförd utbildning kommer du att ha: 
- Grundläggande kunskaper om praktiskt hållbarhetsarbete i verksamheter
- Verktyg för att påbörja CSR-arbetet 
- Förståelse för hur ni kan involvera era intressenter och optimera strategin efter deras önskemål

Målgrupp:

Introduktion till CSR är en halvdagskurs för dig som vill veta vad CSR/hålbart företagande är, vilka nyckelaspekter som ingår i CSR-begreppet och hur företag kan jobba med CSR. Kursen motiverar till arbete utifrån CSR-perspektiv och passar alla som vill bekanta sig med ämnet och skaffa grundläggande kunskaper

Exempelvis: 
- CSR-samordnare
- Hållbarhetskoordinatorer
- Miljö-/kvalitets-/hållbarhetsansvarig 


Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson
0708 -  927 302   
  

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. Marie är en professionell utbildare och en mycket uppskattad pedagog.

Välkommen till CSR Skåne Lounge på Malmöfestivalen!

Varmt välkomna till föreläsning och samtal under Malmöfestivalen där vi diskuterar matens roll i arbetet för att skapa en hållbar framtid! För tredje året i rad bjuder Skånes största hållbarhetsnätverk tillsammans med Scandic in till en diskussion om hur vi kan arbeta för en mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion av mat och dryck.

Få ämnen engagerar människor lika mycket som just vad vi äter. Skånska aktörer arbetar ständigt för att utveckla matkulturen och idag är det dessutom viktigare än någonsin att också diskutera detta ur ett hållbarhetsperspektiv. Med oss har vi Erik Andersson, en av grundarna till restaurangen Spill, som kommer berätta om deras verksamhet och hur man kan skapa både hållbara och goda rätter genom att använda sig av just matspill!

När: 15.30-16.30 (därefter mingel)
Var: Scandic Kramer, Malmö
Kostnad: Gratis!
Anmälan:  

Kom och möt oss på Scandic Kramer den 14 augusti och bli inspirerad av intressanta presentationer, goda exempel och utvecklande samtal tillsammans med andra skåningar som vill vara med och skapa en bättre värld!

Har ni precis skickat in er hållbarhetsredovisning? 

Vi har under våren fått många förfrågningar från företag som omfattas av kraven kring hållbarhetsrapportering i Årsredovisningslagen. Många har behövt hjälp med att i sista sekunden säkerställa efterlevnad av de paragrafer som de omfattas av, bland annat avseende riskanalyser och hållbarhetsupplysningar. 

Vi rekommenderar alltid våra kunder börja i god tid med att samla in relevant information så att alla parametrar hinner analyseras på ett tillfredsställande sätt inför redovisningen. Detta är särskilt viktigt om ni avser följa någon av de riktlinjer som finns för hållbarhetsrapportering, exempelvis GRI. Genom att börja förberedelserna inför 2020 redan nu kan ni undvika många av de fallgropar som finns när man tar fram ett underlag under tidspress. 

Vi på TEM kan hjälpa er i alla steg av hållbarhetsredovisningen - från uppstart till granskning av den färdiga texten. Så tveka inte att kontakta oss om du vill ligga steget före med nästa års redovisning!

För mer information, kontakta vår redovisningsexpert:
Marie Pettersson
 
+46(0)708 - 92 73 02

 

CSR Skåne 10 år!

Vårt nätverk CSR Skåne firade förra veckan 10 år som ett av Sveriges ledande hållbarhetsnätverk. Vi är stolta och glada över det arbete som vi åstadkommit tillsammans med våra medlemmar under denna tiden och ser fram emot ytterligare 10 spännande år!

Jubileet ägde rum på Scandic Stortorget i centrala Malmö och närmare 60 inbjudna medlemmar och samarbetspartners fick möjlighet att mingla och lyssna på presentationer och diskussioner från hållbarhetsexperterna på scen.

Linnea Turnstedt, ansvarig för CSR Skåne, började med att välkomna alla deltagarna och strax därefter tog Marie Pettersson, Chef på TEM, plats på scen för att berätta om hur nätverket utvecklats under dessa tio år. Från att ursprungligen varit 3 olika nätverk utlokaliserade över Skåne där enskilda miljöchefer inom industrin fick möjlighet att träffa likasinnade och byta erfarenheter till att nu vara ett samlat nätverk med närmare 100 medlemmar från alla branscher och yrkesgrupper. CSR Skåne är nu en mötesplats för alla yrkesverksamma som vill utvecklas och inspireras inom hållbarhetsområdet. Förutom att sprida expertkunskaper är nätverket också en plats att skapa informella och viktiga kontakter, vilket ofta är en stor del i att driva arbetet framåt! Marie berättade också lite om CSR Skånes väg framåt år. Det finns mycket spännande att se fram emot under de kommande 10 åren!

Dagen till ära hade vi även bjudit in Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, att hålla en presentation! Jakob berättade om regeringens satsningar på csr/hållbart företagande, bland annat kopplat till den nya exportstrategin och regeringens politik för hållbart företagande. Han berörde även den demokratiska kopplingen till området och fördjupade sig ytterligare i samarbetet mellan Kina och Sverige i frågorna.

Efter presentationerna bjöds även, förutom föregående talare, tre andra hållbarhetsexperter upp på scen för att diskutera hållbart företagande: Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, Susanne Arvidsson, associate professor vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet och André Zandelin, VD på Accus. Utöver en framtidsspaning diskuterades även hur man på bästa sätt kan organisera hållbarhetsarbetet internt inom en organisation samt hur hållbara affärsmodeller kan tillämpas i näringslivet. Därefter bjöds deltagarna på en god vegetarisk mingelbuffé och diskussionerna kunde fortsätta ända till kvällen.


Stort tack till alla våra medlemmar och samarbetspartners för dessa 10 år. Nu ser vi fram emot ytterligare 10 spännande år!

Sammanfattning från frukostmöte med fokus på jämställdhet

Linnea Turnstedt, projektledare, inledde med en kort genomgång av vad som skett i projektet sedan den senaste workshopen i februari. Under denna period har vi gått igenom standarder för miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande för att identifiera delar där jämställdhetsaspekter kan inkluderas. I presentationen gav hon exempel från tre standarder, ISO 45001, ISO 14001 och ISO 26000, där man på ett konkret sätt kan addera jämställdhetsaspekter i rutiner med mera.

Se Linneas presentation här >>


Därefter höll Maria Johnsson och Jan Edberg, KAMS-chefer på Nobina en presentation om de påbörjat sitt arbete med att integrera jämställdhetsfrågor i sin organisation. De har genomfört en rad olika aktiviteter och har kommit en bit på väg. Några utmaningar de identifierat är dels att få en röd tråd och en sammanhållen strategi för jämställdhetsarbetet, att säkerställa så att de aktiviteter och åtgärder som genomförs integreras i relevanta rutiner och arbetssätt och inte bara blir till en papperstiger, samt att tydliggöra vem som äger dessa frågor inom organisationen.

Maria har bland annat startat ett kvinnligt nätverk för chaufförer som bland annat diskuterar frågor som hur man kan locka fler kvinnor till yrket och hur man kan arbeta förebyggande för att få ner sjuktalen. Frågor kring vad som är trakasserier och diskriminering lyfts också, och företaget har fått flera anmälningar om detta sedan medarbetarna får mer kunskap om dessa frågor.

Exempel på aktiviteter som genomförts är: 
- GAP-analys mot AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö
- Utbildning i inkluderande ledarskap. Detta har lett till individuella handlingsplaner som sedan följs upp
- Kvinnligt nätverk som nämns ovan, och som sammanträder under arbetstid. Konstaterat en ökad rapporteringsbenägenhet kring diskriminerade situationer efter dessa möten. Det är annars en utmaning, att få höra om incidenter och att medarbetare vågar berätta om och anmäla incidenter
- Schemaplanering för att underlätta för ensamstående föräldrar. De som uppfyller vissa kriterier kan få en schemaläggning som är anpassad efter att kunna hämta/lämna barn etc.

Jan och Maria är noga med att påpeka hur viktigt det är att dessa frågor inte bara blir en fråga för KAMS-funktionerna i verksamheten utan det måste spridas i organisationen. Därför är det viktigt att skapa samsyn mellan ledningen av medarbetare ute på avdelningarna. Jämställdhetsarbetet ska bli en del i de dagliga rutinerna.

Efter presentationen fick deltagarna möjlighet att diskutera hur de arbetet och hur de arbetat med integrering av jämställdhet i sina ledningssystem.

Här kan du läsa en sammanfattning från den avslutande diskussionen >>

Så mäter och målsätter du ditt hållbarhetsarbete


Igår var det återigen dags för en nätverksträff med TEM:s nätverk CSR Skåne och vi samlades denna gång hos Position Green som var värd för träffen.

Det var Linn Grundtman, Hållbarhetskonsult på TEM, som inledde träffen med en introducerande föreläsning kring hur man på ett effektivt sätt kan använda målsättning och mätresultat som en del i det systematiska miljöarbetet. Det finns flera nyckelregler för hur man kan lägga upp arbetet men en sak är säker, berättade Linn: De mål som inte har någon ansvarig, som inte är konkreta och inte går att mäta, nås väldigt sällan. Men när man lyckas med mätning och målsättning av hållbarheten i verksamheten får man ofta flera goda effekter så som ökat engagemang hos medarbetare, ekonomiska fördelar och ständig förbättring.

Därefter var det dags för Rickard Häll, VD på Position Green, att hålla en presentation kring hur man kan göra hållbarhet mätbart, konkret och enkelt. Han pratade om vikten av att samla in både intern och extern data kopplat till hållbarhet för att kunna göra konkreta och relevanta analyser. Rickard gav också flera exempel på case med företag som har lyckats med sina mätningar och målsättningar samt tis flera olika internationella ramverk att koppla till, ex FN’s globala mål för hållbar utveckling, BSCI och Science based targets.

Medan Rickard diskuterade dagens tema ur ett brett perspektiv kunde nästa talare smala ner temat och gå in på detaljnivå i hur mätning av hållbarhet och cirkulär ekonomi kan fungera på ett väldigt konkret sätt. Det var Marcus Linder, Forskningsledare för Sustainable Business på RISE, som gav oss en inblick i Mätetalet ”c”. Talet anger hur mycket i en produkt som har cirkulerat. Det innebär att ju mer som har återanvänts, och i andra hand återvunnits, i den nya produkten – desto bättre värde får den. Formeln tar också hänsyn till huruvida resursen är knapp (ex indium) eller om det finns stora mängder (ex järn). Tanken är att ”c” bl a ska kunna ge konsumenter och övriga intressenter inblick i hållbarhetsprestandan hos de produkter som finns på marknaden. Även om det är väldigt komplext att hitta ett sätt att mäta cirkulär ekonomi på, som täcker in allt, fortsätter forskningen inom området att gå framåt.

Efter paus för fika och nätverkande tog dagens sista talare plats längst fram i rummet. Det var Tsvetana Stoyanova, Kvalitetscontroller på VA Syd som gav en presentation om hur de valt att arbeta för att ta fram sina verksamhetsmål. Genom att låta medarbetare ta fram förslag till målen i ett antal workshops fick de inte bara många goda idéer utan även väldigt engagerade och drivna medarbetare med förståelse och vilja att göra de förändringar som krävs i verksamheten för att nå målen. Tsvetana berättade att VA Syd ser samarbete och lagarbete som två av de viktigaste faktorerna för att nå sina mål.


Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att diskutera i mindre grupper hur de arbetar med mätning och målsättning i sina verksamheter.


Ett stort tack till dagens värd och talare. Nästa event med CSR Skåne är 10 års-jubiléet som vi bjuder in till den 23:e maj. Då kommer bland annat Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, Susanne Arvidsson, associate professor vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet och André Zandelin, VD på Accus.

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.