sven

Nyheter

Nytt projekt: Världens hållbaraste sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

TEM och NCSH har tillsammans med våra projektpartners Medeon, Swecare, Medicon Village och Sahlgrenska Science Park beviljats finansiering från Vinnova för att genomföra ett planeringsprojekt kring visionsdriven hälso- och sjukvård. Projektet syftar till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydligt utformad vision, välförankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta.

Målet med projektet är att ta fram en vision för världens hållbaraste sjukvård 2030 samt en delvision för MedTech och Life Science. Resultatet kommer att bli ett mer sammanhållet fokusområde samt att hållbar sjukvård som tvärsektoriell bransch blir mer tydlig. Effekten kommer skapa en tydligare nationell sammanhållning och på sikt öka exporten av innovationer och därmed även minska branschens miljöpåverkan. Inom projektet kommer fyra workshop-tillfällen att anordnas för aktörer inom området för att ta fram underlag samt identifiera framstående företag och goda exempel. Underlaget ska dels samlas i en gemensam vägledning och dels användas för att ta fram en vision för området.

Tillsammans med våra projektpartners ser vi fram emot att fortsätta utveckla och förbättra hållbar sjukvård. För mer information om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Daniel Eriksson, eller 0707-94 42 13.

SkärmklippVinnovase

Nätverksträff med CSR Skåne: Företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet

Den 7 november var det dags för nätverksträff med CSR Skåne på Ideon i Lund. Dagens tema var företag som nyckelaktörer i hållbarhetsarbetet och vi fokuserade på FN:s globala hållbarhetsmål nr 8: Anständiga arbetsvillkor, och mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, började med att introducera målen och sedan var det dags att lyssna på dagens talare. 

 Dagens värdar var Innovation Skåne och Joakim Nelson, som är VD, inledde dagen med att prata om innovationer och det arbete Innovation Skåne bedriver. De är en del av Region Skåne och har innovationsrådgivare som bland annat hjälper anställda i Region Skåne att utveckla ideér eller att starta eget. Joakim berättade om de tre strategiska innovationsområdena som Innovation Skåne fokuserar på: Personlig hälsa, smarta hållbara städer och smarta material. Han berättade även kort om några projekt som de leder eller deltar i med externa samarbetspartners. Ett av projekten är Lighting metropolis, som testar hur ljus kan bidra till bättre trygghet, sundhet, tillgänglighet och inlärning för människor.

Därefter fick vi lyssna på Albin Wilson från Uniti, som gav oss en intressant presentation av deras elbil, samt talade om innovationer som en nödvändighet för att nå en hållbar utveckling. Han berättade om hur processen gått till för att skapa en elbil för den dagliga transporten, det vill säga en bil som man kan ta till mataffären eller jobbet, och att de ville göra allt på ett anorlunda sätt. Albin pratade om hur de kommunicerade till omvärlden och vikten av att vara transparent, och berättade även att de skapat en serie som ligger uppe på youtube där man får följa hela deras arbetsgång.

Efter lite fika och mingel var det sedan dags för Robert Tolonen Scherman och Veronica Lundström, Corporate Sustainability & Risk Management, från Mannheimer Swartling. De talade om hållbara råds värdeskapande hos konsult och klient, och hur de kan skapa största möjliga långsiktiga värde för sina klienter genom att integrera hållbarhet i sin affärsjuridiska rådgivning. Mannheimer Swartling var den första affärsjuridiska byrån i Sverige att publicera en hållbarhetsrapportering enligt GRI, och Robert och Veronica berättade att deras tre pelare inom det strategiska hållbarhetsarbetet är: Rådgivning till klienter, byråns Interna hållbarhetsarbete samt Mannheimer Swartling i samhället.  

Sist men inte minst fick vi lyssna på Frida Svärdby, Sustainability Compliance Auditor, från IKEA. Frida talade om anständiga arbetsvillkor i leverantörsledet. Ikeas vision är "To create a better everyday life for the many people", och Frida pratade om hur IKEA arbetade för att nå detta bland annat genom att kontrollera leverantörskedjan. Frida och hennes 139 revisorskollegor arbetar med detta som en del i målet om att skapa positiv social påverkan i hela värdekedjan. 

Efter intressanta presentationer hölls en workshop kring dagens tema där många spännande tankar och ideér bollades.

Vi vill tacka dagens värdar, talare och deltagare för en trevlig nätverksträff! 

CSR Skåne välkomnar Parkering Malmö som ny medlem

Vi är glada att få presentera Parkering Malmö som ny medlem i nätverket. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver! Såhär presenterar sig vår nya medlem: 

"Parkering Malmös vision är att vara det ledande parkeringsbolaget som alltid löser kundens parkeringsbehov och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Parkering Malmö äger tio parkeringsanläggningar i Malmö och förvaltar över 45.000 parkeringsplatser, vilket innebär en unik möjlighet att göra verklig hållbarhetsnytta för Malmö!
Under 2018 påbörjar Parkering Malmö en långsiktig och ambitiös hållbarhetssatsning och att bli medlem i CSR Skåne är viktigt för att både inhämta och sprida erfarenheter och kunskap". 
 
Varmt välkomna! 

Nätverksträff med CSR Skåne: Hållbara städer och samhällen

DenCSR Skane 11 oktober var det dags för nätverksträff med CSR Skåne på Schneider Electric i Lund. Temat för dagen var hållbara städer och samhällen där olika perspektiv kring hur vi kan planera nya områden, utveckla befintliga och arbeta för fredliga samhällen belystes. Under träffen lyftes FN:s globala hållbarhetsmål nr 11, Hållbara städer och mål nr 16, Fredliga och inkluderande samhällen. Linn Grundtman, hållbarhetskonsult på TEM, gav en introduktion till målen och därefter var det dags för dagens talare att berätta om olika utmaningar och lösningar i arbetet för att nå dem.

Dagens värdar, Michaela Ahlberg, Sales Executive, EcoBuilding Division, och Katja Östberg, Field Sales Representative, från Schneider Electric inledde med att berätta om hur digitalisering och användning av teknik är en del i arbetet med att skapa hållbara städer. Katja tog bland annat upp megatrender i samhället, där prognoser beräknar att vi vid 2020 kommer att ha 50 miljarder uppkopplade apparater och att världens energianvändning kommer att öka med 50% fram till 2050. Detta innebär att samhället står inför enorma utmaningar och att effektiviseringsåtgärder är ett måste. Michaela fortsatte med att belysa hur viktigt det är att inkludera medborgarna i utvecklingen av smarta städer kombinerat med ett starkt samarbete mellan olika branscher och aktörer. 

Schneider1

                                                        Michaela Ahlberg, Schneider Electric

Henrik Svensson, fastighetsutvecklingschef på Storebrand/SPP Fastigheter, var nästa talare. Som fastighetsbolag har de möjlighet att dels vara delaktiga i planeringen av nya områden och dels försöka påverka sina hyresgäster att göra mer hållbara val. Att tänka riskbaserat vid lokalisering av fastigheter, övervaka och effektivisera energianvändning, miljömärka byggnader och klimatkompsensera är några exempel på hur de bidrar för att begränsa, och anpassa sig till, framtida klimatförändringar.

Under pausen fick deltagarna en rundtur i Schneiders innovationslaboratorium av Jörgen Malmborg, R&D EcoBuildings. Här visades bland annat hur övervakning av fastigheter och analys av data kan användas för en mer effektiv resursanvändning.  

Därefter var det dags för Johan Lundberg, Key Account Manager på Individuell Människohjälp, att fokusera på mål 16. Han inledde med att förklara hur ett samhälle fritt från våld är grunden även för ett fungerande näringsliv. Han fortsatte med att berätta om IM:s projekt Humanium Metal som handlar om att omhänderta illegala vapen, smälta ner dem och därefter sälja metallen till företag för framtagande av helt nya produkter. Detta samhällsbyggande projekt är ett exempel på hur den ideella sektorn samarbetar med den privata för att nå ut och påverka konsumenter, och där pengarna går tillbaka till lokalsamhället.

IM

                                                                  Johan Lundberg, IM

Dagens sista talare var Britt-Marie Fagerström som är projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Hon berättade om utvecklingen av Hyllie som stadsdel och hur olika aspekter av hållbar utveckling hanterats i processen. Att hantera energi- och klimatfrågor, främja funktionsblandning för en social hållbarhet och skapa ekonomisk långsiktighet är några saker som beaktats. Hon lyfte också behovet av en byggaktörsdialog för att kunna diskutera gemensamma syften och mål med stadens utveckling.

Tack till Schneider Electric, talare och deltagare för en trevlig eftermiddag!

Välkommen till CSR Skåne Aspekta!

Vi önskar Aspekta hjärtligt välkomna till nätverket. Så här presenterar sig vår nya medlem:  

Aspekta är södra Sveriges ledande PR-konsultföretag och rådgivare inom strategisk kommunikation, med kontor i Malmö och Köpenhamn. Aspektas konsulter hjälper verksamheter att hitta sin röst i hållbarhetskommunikationen, vilket skapar förutsättningarna för att hållbarhetsarbetet ska bli en källa till stärkt förtroendekapital. Genom tydlig och rättvisande kommunikation stärks relationen till viktiga intressenter som kunder, medarbetare, konsumenter, aktieägare och investerare, vilket i sin tur kan bidra till högre lönsamhet, lojalitet, konkurrenskraft och förtagsvärde. 

Klicka här för att läsa mer om CSR Skåne, ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk.

Ny rapport från IPCC

Den 8 Oktober publicerade IPCC en ny rapport om global uppvärmning.

Målet att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C räcker inte, vi måste ner till 1,5 °C.

I rapporten jämförs konsekvenserna av en uppvärmning med 1,5 °C för jordens befolkning, djur och natur med konsekvenserna vid en uppvärmning med 2 °C. Vid en global uppvärmning på 1,5 °C kommer de klimatrelaterade riskerna för naturliga och mänskliga system att vara högre än det är idag, men lägre än om temperaturen går upp 2 °C. Riskerna beror på storleksgrad och uppvärmningsgrad, geografisk plats, utvecklingsnivå och sårbarhet, och om val ochgenomförande av anpassnings- och begränsningsalternativ.

pm.jpg

En konsekvens man idag kan förutspå är en havsnivåhöjning. Nivån kommer att fortsätta stiga bortom år 2100 och med vilken storlek och grad beror på framtida utsläppsbanor. En långsam havsnivåhöjning skapar större möjligheter för anpassning. Gällande effekterna på biologisk mångfald och ekosystem, inklusive artförlust och utrotning, är prognosen lägre vid en uppvärmning på 1,5 °C jämfört med en höjning till 2 °C.

Även om vi går mot förändringar i klimatet finns det saker som kan mildra konsekvenserna. Enligt IPCC krävs drastiska åtgärder och internationella samarbeten för att skapa en hållbar utveckling. Det är därför viktigt att man som företag redan nu bidrar och vidtar klimatreducerande åtgärder.

För att ta del av rapporten, klicka på länken nedan.

Rapport IPCC

Nyhetsbrev september


Förra veckan kom TEM:s nyhetsbrev för september ut. I våra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om våra kommande aktiviteter, utbildningar, nya medlemmar och pågående projekt.

I denna månadens nyhetsbrev kan du läsa om:

- Ledningssystem: Hur TEM kan hjälpa er systematisera ert hållbarhetsarbete
- Nätverksträff med CSR Skåne: 11 oktober fokuserar vi på Hållbara städer
- Utbildning i ISO 45001: Anmäl dig redan nu till kursen i arbetsmiljö den 28 nov
- Lagledning.se: Ett onlineverktyg för bevakning av gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning
- Kommande aktiviteter: Höstens event

Läs hela nyhetsbrevet här >>

 

 

Är du inte prenumerant än?

Anmäl dig till våra nyhetsbrev här!

Intern hållbarhetskommunikation - Så engagerar du dina medarbetare

Att sprida engagemanget för hållbarhet i hela organisationen blir allt viktigare men många gånger är det tyvärr lättare sagt än gjort! Under denna heldagsutbildning kommer du därför att få konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare. Dagen består dels av inspiration och praktiska exempel och dels av workshops för att befästa kunskapen ytterligare.

 anmäl dig här

Vad tas upp under utbildningen?

- Ett effektivt förändringsarbete: hur man genomför förändringar
- Miljökommunikation: hur fungerar det och varför?
- Grundläggande retorik: hur talar man så att folk lyssnar?
- Attityder: vilka attityder man kan stöta på och hur man kan ändra dem
- Goda exempel och framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation
- Hur du på bästa sätt målgruppsanpassar ditt budskap

Mål med utbildningen:

Genom denna utbildning får du:
- Verktyg för en effektiv kommunikation kring hållbarhetsarbetet
- Förståelse för hur olika målgrupper reagerar på olika hållbarhetsargument
- Kunskaper kring hur kommunikation kan vara en nyckel till att öka medarbetarnas engagemang

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom intern kommunikation med fokus på hållbarhet. Exempelvis:
- Miljöchefer och/eller -samordnare
- CSR-ansvariga
- Hållbarhetskoordinatorer
- Konsulter
- Medarbetare på myndigheter, kommuner och regioner


Tid: 9.00-16.00
Datum: 20 november
Pris: 5 100 kr exkl. moms. - 25% rabatt för medlemmar i TEM:s nätverk


Kontakta kursledare för mer information:

Daniel Eriksson
 
0707-94 42 13

Med en bakgrund i både miljö- och kommunikationsvetenskap har Daniel god insikt i vad som krävs för att motivera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Han har hållit 100-tals uppskattade utbildningar i att engagera så väl anställda som ledningen och har stor erfarenhet av vad som krävs för att sprida hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Daniel är en mycket efterfrågad föreläsare och håller regelbundet föreläsningar både i Sverige och internationellt.

 

 

 

 

Kunskap och inkludering - viktiga teman på CSR Skånes nätverksträff

Den 11 september fick vårt nätverk CSR Skåne besöka Skåne stadsmission när det var dags för nätverksträff med tema Kunskap och inkludering för ett hållbart samhälle. Under dagen fick vi lyssna på intressanta presentationer samt få en guidad tur genom stadsmissionens lokaler.

Under 2018 kommer samtliga nätverksträffar att fokusera på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fokusområdena för dagen var: Ingen fattigdom (mål 1) och God utbildning för alla (mål 4), och Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, inledde nätverksträffen med ett föredrag om dessa.

Därefter lyssnade vi på Pernilla Jonsson, chef för insamling och kommunikation på Skåne stadsmission berätta om hur de möter fattigdom i dagens samhälle. Hon berättade om stadsmissionens verksamhet och förklarade för oss hur livet kan se ut för de utsatta i samhället. Vi fick bland annat veta att 33,000 personer i Sverige och  1 070 barn, bara i Malmö, var hemlösa under 2017. Pernilla berättade även att Café David, som ligger i Malmö och Kristianstad, under 2017 försedde 38,000 personer med frukost.

Parallellsamhället är idag ett faktum, säger Pernilla Jonsson.

Efter Pernilla var det dags för Anna Frey-Wulff, hållbarhetschef på Skånemejerier, att hålla en presentation om deras samarbete med Skåne Stadsmission. Under en längre tid har Skånemejerier försökt att minska matsvinn, samtidigt som Café David är i stort behov av produkter. Det finns alltid en risk för överproduktion, men istället för att kasseras så går Skånemejeriers överskott nu till stadsmissionen där de gör nytta för människor i behov av mat och näring.

Därefter var det dags för workshop. I grupper fick deltagarna diskutera hur deras företag arbetar för att minska fattigdom, samt bolla ideér om hur man som företag kan göra mer för att bidra. Flera goda exempel lyftes och gav inspiration till deltagarna.

Efter en fikapaus var det sedan dags att lyssna på föredraget: Praktiska aspekter av utbildning - hur kan och bör vi hantera det i verksamheten? Av Annette Steinrücken, Director R&D Internal Education Service, och Troy Raney, Technical Trainer, på Qlik International. De berättade och gav tips om hur man rent praktiskt kan arbeta med kompetensutveckling inom företaget – allt från upplägg till utvärdering av nytta. Troy berättade bland annat att de alltid försöker inkorporera 3 aspekter i medarbetarnas utbildningsplan: vad de måste veta, vad de vill lära sig mer om och vad som är bra att känna till.

Sist men inte minst klev Annika Mårtensson, Prorektor på LTH, upp på scen. Hon pratade om hur man kan arbeta för att få in hållbarhetsaspekten i utbildningar. Idag har alla längre program vid Lunds Tekniska Högskola minst en enskild kurs med fokus på hållbarhetsfrågor. Det är en lärandeprocess för både eleverna och lärarkollegiet, berättade hon.


    Några av de produkter som gjorts om

Efter givande och intressanta föredrag fick vi en guidad tur genom Skåne stadsmissions lokaler. Vi fick se bland annat besöka "remake"-verkstaden där det skapas nya, kreativa plagg och väskor m.m. av kläder och tyger som skänkts. Vi fick även se oblatbageriet, där drygt 300 000 oblater tillverkas varje år av anställda och personer i arbetsträning. Turen avslutades sedan i butiken där vi fick gå runt och kika på alla vackra föremål som säljs.


Stort tack till Skåne stadsmission, alla talare och alla som deltog på nätverksträffen!

 

Missa inte nästa nätverksträff som kommer att fokusera på Hållbara städer. Läs mer här >>

CSR Skåne välkomnar Skanska som ny medlem

Vi är glada att få välkomna Skanska till hållbarhetsnätverket CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver och låter företaget presentera sig nedan:


"Skanska är ett av världens största byggföretag. Vår kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Vi utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Mer än två tredjedelar av omsättningen i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan, vår egen modell för att styra, mäta och kommunicera hållbarhet i våra byggprojekt. Social hållbarhet är ett av våra fokusområden sedan 2015, tillsammans med klimatfrågan, där vi har målet att vara klimatneutrala i hela kedjan från framställning av material till rivning av byggnationen senast år 2045".

 

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2021 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.