sven

Nyheter

Välkommen Thilda!

Denna vecka börjar Thilda Ingelsten som ny medarbetare på TEM. Hon har en bakgrund som civ. ing. i ekosystemteknik med en specialisering mot miljösystem. Inom utbildningen var hon på utbyte på Island för att lära sig mer om internationell miljöpolitik och historia. Som avslutning på utbildningen skrev hon ett examensarbete i samarbete med Swerock AB för att undersöka hur ISO 14040 kan användas för modellering av livscykelanalys vid återvinning och återanvändning.

Hennes intresse för miljöarbete och kultur ledde till 6 månader på Roskilde festivalen 2018 för att utveckla deras nya avfallshantering och koordinera samarbeten med nordiska ungdomsrörelser med fokus på miljö.
Thilda är 26 år gammal och bor i Malmö med sin sambo och hunden Mel. På TEM ska hon arbeta brett inom hållbarhetsområdet, bl.a. med ledningssystem, lagstiftning, utbildningar och olika projekt.

Hållbara inköp

Den 10 december anordnades årets sista nätverksträff med CSR Skåne. Temat på träffen var Hållbara inköp och dagens värdar var Greenfood i Helsingborg. Eftermiddagen inleddes med en rundvandring på Greenfoods lager och därefter berättade Lisa Isaksson, Head of Marketing & Communication på Greenfood, och Zandra Mattsson, kvalitets- och hållbarhetschef på Ewerman, om Greenfoodkoncernens hållbarhetsresa. Som inköpare av frukt och grönt sker en stor del av hållbarhetsarbetet genom ansvarstagande i leverantörsledet. Med 27 bolag i koncernen finns möjlighet att ställa krav på leverantörer och hållbarhetsarbetet är organiserat genom central stöttning och ansvariga inom respektive affärsområde. Leverantörsavtal, certifieringar, uppförandekoder och revisioner är exempel på hur miljö- och kvalitetskrav säkerställs i leverantörskedjan. Att ha en god – men neutral – relation till sina leverantörer menar Lisa och Zandra är viktigt, där man ställer krav, för en dialog, följer upp och även utbildar vid behov. För Greenfood är hållbarhet tydligt kopplat till koncernens riskhantering där centrala frågor bland annat omfattar vattenbrist, tillgång på råvaror, kvalitet på bevattningsvatten, förekomst av pesticider och bekämpningsmedel, transporter och inte minst sociala aspekter som arbetsvillkor.

Greenfood2                                                        Lisa Isaksson och Zandra Mattsson

Annika Overödder, marknadsutvecklare på TCO Development, lärde oss mer om denna hållbarhetscertifiering för IT. Just inköp av IT är förknippat med en rad hållbarhetsrisker: elektrisk och elektronisk utrustning innebär såväl miljö- som social påverkan genom uttag av ändliga resurser, energianvändning, miljöfarliga ämnen och komplexa leverantörskedjor – ofta med produktion i så kallade riskländer. Som exempel nämnde Annika att en bärbar dator behöver användas i 98 år för att kompensera den miljöpåverkan den ger upphov till. För att få TCO-märka en produkt måste den uppfylla hållbarhetskriterier som omfattar hela livscykeln: områden inom både tillverkning, användning och avfallshantering omfattas. Kriterierna revideras vart tredje år och en märkning av en produkt föregås ofta av ett arbete mellan varumärken och fabriksledning innan TCO gör en egen audit.

TCO4                                                        Annika Overödder

Sista talare för dagen var Anja Björnberg Ekstrand, inköpare på Region Skåne och regional samordnare för Hållbar upphandling samt Amelie Åkesson, strategisk inköpare på Region Skåne, som beskrev hur de svenska regionerna arbetar med hållbarhet vid inköp. Regioner och landsting omsätter sammanlagt ca 120 miljarder kronor årligen vid inköp av varor och tjänster – här finns således både ett stort ansvar och en stor möjlighet att påverka. Inom regionerna finns åtta prioriterade riskområden ur ett hållbarhetsperspektiv: medicinteknik, textilier, handskar och operationsartiklar, förband och sårvårdsprodukter, IT, livsmedel och instrument, och man arbetar med gemensamma uppförandekoder – som ska vara ett kontraktsvillkor – samt tar del av varandras analysresultat. För att kontrollera att kraven efterlevs sker ett systematiskt uppföljningsarbete med egenrapportering, kontorsrevisioner och fabriksrevisioner.

Region Skåne3                                                       Amelie Åkesson och Anja Björnberg Ekstrand

 Det var årets sista nätverksträff, vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

 

CSR Skåne firar 100 medlemmar!


Vi är väldigt glada över att vårt nätverk CSR Skåne nu har nått hela 100 medlemsorganisationer!


Det har verkligen varit ett stort år för nätverket, vi har haft många intressanta nätverksträffar, workshops och seminarium, firat 10 års-jubileum och nu har vi även fått hela 100 medlemmar! Detta är inte bara ett kvitto på att nätverket uppskattas utan visar också på det behov och den vilja som finns för att utvecklas inom hållbarhetsområdet. Allt fler organisationer förstår allvaret i utmaningarna som finns kopplat till hållbarhetsområdet, och ser samtidigt nyttan och vinsterna med att ha ett välutvecklat hållbarhetsarbete. 

Ett stort tack till alla våra medlemmar som ständigt bidrar till nätverket med goda exempel, värdskap och expertis.

Nu ser vi med glädje fram emot 2020 och alla spännande möjligheter som nästa decennium bjuder på! 

 

CSR Skåne

TEM:s nätverk CSR Skåne består av över 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Läs mer om hållbarhetsnätverket CSR Skåne här >>

Vårt mål är underlätta samverkan och att tillsammans med våra medlemmar sprida kunskaper och dela erfarenheter inom området för att bidra till en hållbar utveckling av skånska organisationer. 

CSR Skåne välkomnar Climat80!

Vi är glada att få välkomna Climat80 till vårt hållbarhetsnätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver! 

 

Vilka är Climat80?
Climat80 Gruppen utformar, installerar och servar luft, vatten och energiflöden i fastigheter – vi förvaltar och sköter om. Våra åtta teknikområden spänner över ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi och fastighetsförvaltning. Sedan starten 1983 har vi utvecklat verksamheten och växt tillsammans med våra kunder som vi följer ut i världen. Climat80 AB med sju dotterbolag har idag 400 anställda, omsätter ca 700 miljoner kronor och finns i Södra Sverige.


Hur arbetar ni med hållbarhet?
Energieffektivisering är en naturlig del i hela vår verksamhet. Climat80 Gruppen erbjuder energimedvetna lösningar inom installation, teknisk service och fastighetsförvaltning.

Climat80s affärsmodell och hela vårt verksamhetssystem är cirkulärt – det är vår unika process för att säkerställa en samsyn i precis allt vi gör i syfte att leva upp till ständig utveckling och ett långsiktigt hållbart företagande och samhälle.

 
Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
CSR Skåne har ett brett nätverk av företag som ger goda förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter. Tillsammans kan vi arbeta för ett ökat miljö- och samhällsansvar.

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Du kan läsa mer om CSR Skåne här >> 

Hantering av farliga ämnen på jobbet – har ni koll på riskerna?

På nästan alla arbetsplatser förekommer kemikalier eller aktiviteter som kan ge upphov till kemiska arbetsmiljörisker och skador på miljön. Det kan bland annat handla om aktiviteter som svetsning eller arbete med härdplaster, förekomster av damm i produktionen eller användning av kemiska produkter som till exempel rengöringsmedel, färger och bekämpningsmedel.

Under 2018 och 2019 har Arbetsmiljöverket, inom ramen för en EU-kampanj med fokus på kemiska risker, besökt arbetsplatser med syfte att säkerställa att de har en säker hantering av farliga ämnen. Utöver besök ute i verksamheter har Arbetsmiljöverket även anordnat seminarier och skickat ut information för att nå ut med budskapet ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att det finns utrymme för förbättring, av 3 600 kontrollerade arbetsplatser identifierades en eller flera brister hos närmare 2 900.

Det finns en mängd lagstiftning som berör kemiska arbetsmiljörisker och hantering av farliga kemiska ämnen. Som arbetsgivare är du bland annat ansvarig för att identifiera kemiska risker, göra riskbedömningar, dokumentera arbetet, vidta åtgärder och informera arbetstagarna hur de ska hantera farliga ämnen på ett säkert sätt. Genom att arbeta förebyggande kan ni minska risken för olyckor och sjukdomsfall.

Läs mer om resultatet från inspektionerna på Arbetsmiljöverkets hemsida >> 

Länk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker >> 


Behöver ni stöd i arbetet med kemikaliehantering i er verksamhet?

TEM:s experter bidrar gärna med råd kring bland annat riskanalyser och arbetsmetoder. Eller varför inte boka in ett utbildningstillfälle, helt med fokus på säker hantering av kemikalier? Vi erbjuder även bevakning av miljö- och arbetsmiljölagstiftning så att ni regelbundet får kännedom om ändringar i kemikalielagstiftningen.

Kontakta oss på eller 040-606 55 80.

 

faropiktogram

Hållbarhetskonsult sökes

Är du intresserad av att arbeta i en dynamisk verksamhet med siktet inställt på att hjälpa företag och andra organisationer på resan mot ett hållbart samhälle?

Stiftelsen TEM är en oberoende, intäktsfinansierad organisation som sedan 1984 utvecklar hållbarhetsarbetet i såväl privata företag som offentliga verksamheter. Med lång erfarenhet, bred akademisk kompetens, strategiska samarbetspartners och personligt bemötande erbjuder TEM en rad kostnadseffektiva och kundanpassade tjänster, nätverk och utbildningar till företag och andra verksamheter som strävar mot förbättrad hållbarhetsprestanda.

TEM erbjuder diverse konsulttjänster på hållbarhetsområdet. Vi underhåller och bygger verksamhetssystem enligt ISO 14001 och ISO 45001 och hjälper organisationer att förbättra sitt miljö- och arbetsmiljöarbete genom lagrevisioner och internrevisioner. Vi har också en webbaserad lagbevakningstjänst, Lagledning.se, genom vilken vi servar våra kunder med information kring ändringar i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen som berör dem. TEM driver även nätverket CSR Skåne med ett 100-tal medlemmar. Därutöver genomför vi utbildningar och föreläsningar, arbetar med CSR och hållbart företagande, exempelvis genom att upprätta hållbarhetsredovisningar, samt genomför utredningar och analyser av olika slag.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en ny medarbetare för att förstärka vårt hållbarhetsteam i Malmö. Fokus på dina arbetsuppgifter kommer att ligga inom miljöledningssystem, miljölagstiftning, revisioner samt andra typer av projekt inom miljö- och hållbarhetsområdet. Du kommer även att bistå vid planeringen av CSR Skånes nätverksträffar.

Då vi är en liten verksamhet förväntas du kunna göra lite av varje och stötta medarbetare när det behövs. Det kan även tillkomma en mängd administrativa uppgifter som offertskrivande, fakturering, sammanställning av nyhetsbrev mm. Detta ställer krav på att du är flexibel och anpassningsbar, tycker det är spännande att sätta dig in i nya områden, samt kan planera och strukturera din tid.

Då TEM är en helt intäktsfinansierad verksamhet kommer en del av dina arbetsuppgifter bestå av att sälja in TEM:s tjänster, projekt och framförallt dina egna tjänster. Detta innebär att du behöver vara drivande och positiv som person och beredd att ta egna initiativ. Du bör också vara medveten om att arbetsbelastningen inte alltid är jämnt fördelad över tiden utan att det då och då kommer perioder som kan vara extra krävande.

 Vem är du?

Vi tror att du har några års erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, antingen från den privata, eller offentliga sektorn. I grunden har du en högskoleutbildning med visst miljöfokus. Detta kan t.ex. vara miljövetarutbildning, utbildning i ekosystemteknik eller utbildning till miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Du har kunskaper om olika verktyg för att bedriva miljöarbete som miljöledningssystem ISO 14 001, samt förståelse för grundläggande miljölagstiftning.

Det är även meriterade om du:

• Har kunskaper/erfarenheter om hållbarhetsrapportering enligt GRI Standards
• Har erfarenheter av arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöstandarden ISO 45001
• Erfarenhet av tillståndsprocesser
• Har hållit utbildningar
• Har arbetet med hemsidor, nyhetsbrev eller annan form av webbkommunikation.

 

Mer om oss och vår verksamhet kan du läsa på www.tem.se.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till . Av tids- och resursskäl besvaras alla eventuella frågor per mail. Ansökningar kommer att hanteras löpande.

Alla former av rekryteringstjänster undanbedes bestämt!

Hållbarhet och riskhantering

Ett hållbart arbete är ett förebyggande arbete. Riskhantering är därför ett naturligt inslag i hållbarhetsarbetet. Desstom finns det ett antal risker som är direkt kopplat till området, så som risk för skadliga utsläpp, risk för korryption eller risk för kränkande särbehandling av medarbetare. Därför bjöd CSR Skåne och Mannheimer Swartling in medlemmar i nätverket för att diskutera hållbarhetsrisker och hur man på bästa sätt kan hantera dem.

Det var Peter Linderoth, Partner Corporate Sustainability and Risk Management, och Isabel Lindeberg, Senior Associate på Mannheimer Swartling som inledde träffen med att belysa det strategiska perspektivet. Peter och Isabel diskuterade också hållbarhet som begrepp. Vad innebär egentligen hållbarhet för olika aktörer?


"Hållbarhet är ingen objektiv sanning. Vad vi tycker är hållbart grundar sig mycket i vår moral och etik.
Det är i sin tur tydligt bundet till var vi kommer ifrån" resonerade Peter Linderoth.


Efter Isabel och Peters presentation var det dags för Linn Grundtman, Hållbarhetskonsult på Stiftelsen TEM, att gå in djupare på riskbedömningar. Hon gick igenom en rad konkreta metoder och verktyg för att underlätta arbetet. Linn var tydlig med att påpeka att det är ett löpande arbete att undersöka och bedöma risker. Man blir aldrig helt klar!


"Det är viktigt att löpa linan ut och  ha en röd tråd från riskbedömning,
policy, rutiner, mätning och sist uppföljning" berättade Linn Grundtman. 

Efter en paus för fika och nätverkande var det dags för Ana Marega och Sara Duarte, processledare på Malmö mot Diskriminering, att hålla ett föredrag. De lade fokus på ett specifikt riskområde, nämligen diskriminering. De absolut flesta risksituationerna kopplat till diskriminering finns i det vardagliga beteendet. Det innebär att det är viktigt att ledningen sätter upp strukturer för att arbeta förebyggande kontinuerligt med frågan.

"I diskrimineringslagen finns mycket information kring hur man kan arbeta med de
fyra stegen som ska finnas i arbetsprocessen", tipsar Ana Marega. 

 Under nästa nätverksträff med CSR Skåne kommer vi att fokusera på Hållbara inköp. Träffen är tyvärr fullbokad men det finns fortfarande möjlighet att sätta upp sig på väntelistan. Du kan läsa mer om nätverket CSR Skåne här >>

 

CSR Skåne välkomnar GIAB!

Vi är glada att få välkomna GIAB till vårt hållbarhetsnätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver! 

giab

Vilka är GIAB?
GIAB är ett innovativt tillväxtbolag som implementerar processer och affärsmodeller i organisationer baserade på en cirkulär ekonomi. GIAB jobbar uteslutande med cirkulär ekonomi i form av återanvändning av produkter, upcycling, recirkulering av materialflöden och returlogistik för ehandel- och transportbolag. I praktiken innebär det att GIAB samlar in och hanterar skadade, defekta, returnerade eller reklamerade produkter som annars hade slängts från exempelvis försäkringsbolag, e-handlare och logistikföretag.


Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhet och lönsamhet är grundpelarna i GIABs verksamhet och genomsyrar vår grundläggande affärsidé vilket är att "omvandla det som anses vara avfall till en ekonomisk värdefull resurs". Vi jobbar utefter vår affärsmodell genom att hjälpa organisationer att implementera rutiner och affärsmodeller baserat på en cirkulär ekonomi. Vår verksamhet strävar efter att förlänga livslängden på produkter och material, skapa en bättre kostnad- och resurseffektivitet, förebygga utsläpp från nyproduktion samt minimera avfall.


Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi tycker att CSR Skåne levererar en intressant plattform för dialog, samarbete och nätverk med en variation av aktörer som vi gärna vill vara en del av. Vi ser fram emot att skapa nya kontakter, gå på kunskapsgivande nätverksträffar och utbyta erfarenheter.

 

 

CSRSkåne ren

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Du kan läsa mer om CSR Skåne här >> 

Så kommer du igång med jämställdhetsarbetet

TEM har genomfört ett projekt för att ta fram en metodik för att integrera jämställdhetsaspekter i befintliga ledningssystem. Projekt syftade till att underlätta verksamheters systematisering och implementering av jämställdhetsaspekter, ex arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor, i sina befintliga ledningssystem. Detta för att lyfta jämställdhetsfrågornas ställning i organisationen och därmed skapa ett effektivt arbete för mer jämställda villkor och lika förutsättningar för kvinnor och män. Genom att addera ett jämställdhetsperspektiv i redan befintliga rutiner, instruktioner och policies kan organisationer spara värdefull tid och andra resurser samtidigt som medarbetarnas kännedom om strukturen kan göra förändringsarbetet mer lättförståeligt. Projektet är genomfört på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Den metodik som tagits fram består av tre steg: inventering av befintligt system, implementering av jämställdhetsperspektivet och uppföljning av arbetet. I denna artikeln ges en kort presentation kring det första steget, inventering. Under de kommande veckorna kommer de andra stegen att presenteras.

Steg 1: Inventering

I uppstarten av arbetet bör en grundläggande inventering och kartläggning av dagens arbete göras. Det innebär att ledningssystemet och tillhörande rutiner och arbetssätt gås igenom för att identifiera var jämställdhetsfrågan tas hänsyn till idag och identifiera var det finns ytterligare behov att adressera jämställdhetsaspekter för att öka styrningen för en mer jämställd arbetsplats. Nedan beskrivs några metoder som kan användas för att inventera det nuvarande arbetet. Fler metoder återfinns i den fullständiga rapporten om jämställdhetsintegrering >>

Gap-analys
Genom att jämföra dagsläge med det önskade läget skapas en översikt kring vad som saknas eller behöver förbättras. Analysen kan göras exempelvis mot AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö eller andra hållbarhetsriktlinjer.

Dokumentgenomgång
En total genomgång av samtliga dokument, rutiner, instruktioner och policyer görs för att identifiera var i ledningssystemet som punkter kring jämställdhet kan adderas. Metoden är tidskrävande men säkerställer ett detaljerat grundarbete.

Intervjuer med processägare
Om det är svårt att samla samtliga processägare till ett gemensamt möte kan ansvariga intervjuas separat för att diskutera hur jämställdhetsaspekter kan integreras i deras respektive processer och rutiner.


Case: inventering genom gapanalys

En av projektdeltagarna lyfte frågan kring uppstart av jämställdhetssatsningen till huvudkontoret för att få en tydlig förankring hos ledningen. Efter att tillsammans diskuterat ramen för arbetet och definitionen av jämställdhet inom just det företaget påbörjades arbetet med att inventera de nuvarande rutinerna och instruktionerna i ledningssystemen. I samband med inventeringen gjordes en gap-analys mot de aktiva åtgärder som finns i Organisatorisk och social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) med fokus på arbetsförhållanden, lön & anställningsvillkor, rekrytering & befordran, utbildning & kompetensutveckling samt möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Eftersom de ville skapa en heltäckande bild av verksamheten involverades också både personalorganisationer och lokala ledningsgrupper, vilka kunde inkomma med synpunkter på gap och lämna förbättringsförslag.


 

Hela rapporten finns nu tillgänglig på vår hemsida. Där hittar du råd och olika metoder för hur ni kan gå tillväga för att genomföra de olika stegen. Du hittar också fler konkreta exempel på vilka rutiner som kan vara användbara i arbetet.

Kontakta oss om du vill lära dig mer om metodiken eller få råd i hur ni kan utveckla jämställdhetsarbetet i just er verksamhet.

Linnea Turnstedt
Hållbarhetskonsult och projektledare

0708-927305

 

TEM flyttar!

TEM har nu flyttat till större lokaler och du hittar oss nu på Södra Promenaden 51 i Malmö. Du är varmt välkommen förbi på en kopp kaffe för att diskutera hållbarhet!

 

Stiftelsen TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö

Tel: 040 - 606 55 80

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.