TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes

NCSH

        

 

 

 

Nätverksträff: Vatten

Datum
27 feb 2018 13:00 - 16:00

Beskrivning

Nätverksträff - En djupdykning i vattenfrågan

                          

Under 2018 fokuserar CSR Skåne på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid varje nätverksträff kommer vi att fokusera på två av målen genom presentationer, diskussioner och workshops. Målet är att deltagarna ska få en god inblick i ämnet konkreta exempel på hur man kan utveckla arbetet med området rent praktiskt. 

Årets andra träff kommer att fokusera på mål 6, Rent vatten och sanitet, och mål 14, Hav och marina resurser.

Under träffen kommer vi att få lyssna på presentationer från organisationer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med ett eller båda av dessa områdena. Bland annat kommer Kerstin Moberg, Kvalitetssamordnare på VA Syd, och Annelie Johansson, Miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne, samt Lars Pettersson, HSEQ Manager, och Linda Kanders på Purac att belysa träffens ämne. Dessutom kommer Anders Montan, Systemoperatör på Kustbevakningsflyget, att ge en presentation av deras arbete. Vi att får dessutom möjligheten att göra en rundvandring på Kretseum - kretslopp- och kunskapscentrum.

NÄR: 27 februari, 13.00-16.00 
VAR: Kretseum, Malmö
KOSTNAD: Gratis för medlemmar i CSR Skåne/NCSH. För övriga deltagare: 2 950 kr ex. moms.
ANMÄLAN:  

Lägg märke till att nätverksträffen är för medlemmar i CSR Skåne. För mer information om CSR Skåne, se här >>

 

OBS, Som många andra arrangörer tillämpar CSR Skåne en no-show avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 h innan evanemangets starttid. Denna avgift är 200 kr ex. moms. Lägg dock märke till att det går bra att skicka en kollega i sin plats i stället. 


Utdrag från FN:s beskrivning av fokusområdena: 

Mål 6
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

Mål 14
Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

Kalender

19 nov

Introduktion till hållbar sjukvård

Halvdagskurs

Här är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården. Du som deltar som konsult eller leverantör till sjukvården får en god insikt i de möjligheter och hinder som finns i vården. Värdefulla kunskaper som skapar en djupare förståelse och därmed fördelar i förhållandet till sjukvården.

Mer information om kursens innehåll hittar du här >>

- Tid: 19 november 13.00-17.00
- Plats: Scandic St Jörgen - Stora Nygatan 35 - Malmö
-
 Målgrupp: Anställda inom sjukvården, konsulter, revisorer och leverantörer till sjukvården
- Kostnad: 2 500 ex moms, gratis för medlemmar i TEM:s nätverk CSR Skåne och NCSH
-
 Anmälan:  

If requested, the training can be held in english.

 

Möt vår kursledare:

Daniel Eriksson,  , 0707-94 42 13

Daniel är CO-Director på Stiftelsen TEM i Malmö och har arbetat med sjukvårdens hållbarhetsfrågor i över 10 år. Han är grundare till Nordic Center for Sustainable Healthcare och har suttit i flera internationella styrelser med fokus på hållbar sjukvård. Daniel Eriksson har utbildat tusentals chefer, miljöombud och anställda i hållbar sjukvård och har arbetat åt ett stort antal sjukhus och regioner både i Sverige och internationellt. Han har även arbetat med svensk export av miljöteknik riktad till sjukvården och gjort revisioner i vården med fokus på lagefterlevnad och ISO 14001.

20 nov

Intern hållbarhetskommunikation - så engagerar du dina medarbetare

Att sprida engagemanget för hållbarhet i hela organisationen blir allt viktigare men många gånger är det tyvärr lättare sagt än gjort! Under denna heldagsutbildning kommer du därför att få konkreta verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare. Dagen består dels av inspiration och praktiska exempel och dels av workshops för att befästa kunskapen ytterligare.

Vad tas upp under utbildningen? 

- Ett effektivt förändringsarbete: hur man genomför förändringar
- Miljökommunikation: hur fungerar det och varför?
- Grundläggande retorik: hur talar man så att folk lyssnar?
- Attityder: vilka attityder man kan stöta på och hur man kan ändra dem
- Goda exempel och framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation
- Hur du på bästa sätt målgruppsanpassar ditt budskap

Mål med utbildningen: 

Genom denna utbildning får du: 
- Verktyg för en effektiv kommunikation kring hållbarhetsarbetet
- Förståelse för hur olika målgrupper reagerar på olika hållbarhetsargument
- Kunskaper kring hur kommunikation kan vara en nyckel till att öka medarbetarnas engagemang

Målgrupp: 

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter inom intern kommunikation med fokus på hållbarhet. Exempelvis:
- Miljöchefer och/eller -samordnare
- CSR-ansvariga
- Hållbarhetskoordinatorer
- Konsulter
- Medarbetare på myndigheter, kommuner och regioner


Tid: 9.00-16.00
Datum:
20 november
Pris
: 5 100 kr exkl. moms. - 25% rabatt för medlemmar i TEM:s nätverk
Anmälan:
Plats: Scandic St Jörgen - Stora Nygatan 35 - Malmö


Kontakta kursledare för mer information:

Daniel Eriksson

0707-94 42 13

Med en bakgrund i både miljö- och kommunikationsvetenskap har Daniel god insikt i vad som krävs för att motivera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Han har hållit 100-tals uppskattade utbildningar i att engagera så väl anställda som ledningen och har stor erfarenhet av vad som krävs för att sprida hållbarhetsarbetet i hela verksamheten. Daniel är en mycket efterfrågad föreläsare och håller regelbundet föreläsningar både i Sverige och internationellt.


 Meeting2

22 nov

 Ska din organisation börja med GRI Standards som redovisningssystem för sitt hållbarhetsarbete? Vill du visa upp din organisations håll­barhetsarbete på ett transparent och säljande sätt genom att ta fram en hållbarhetsredovisning eller behöver ni utveckla dagens sätt att arbeta med hållbarhetsredovisning?

 Utbildningen ger en bra introduktion till Global Re­porting Initiativ’s (GRI) riktlinjer, GRI Standards för håll­barhetsredovisning, samt handfasta råd och tips på hur man rent praktiskt skall gå tillväga i redovisningsproces­sen. Inga förhandskunskaper krävs.

För att underlätta inlärandet och ska­pa engagemang innehåller utbildnin­garna workshops och olika praktiska ex­empel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten.


Datum: 22 november, 9.00-16.00 
Plats: Altonagatan 3b, 211 38 Malmö
Kostnad: 5 300 kr ex moms, - 25 % rabatt för medlemmar i CSR Skåne och NCSH
Anmälan:  


Frågor som bland annat kommer att besvaras är:
- Hur ser grundläggande riktlinjer och redovisningsprinciper ut?
- Hur arbetar man med intressentdialoger och väsentlighetsanalys?
- Vilka personer i organisationen be­höver vara inblandade?
- Vilka data skall samlas in?
- Hur kan redovisningsarbetet bli en motor i organisationens hållbarhet­sarbete?

Mål med utbildningen: 

- Övergripande förståelse för hur riktlinjerna i GRI kan uppfyllas
- Hur hållbarhetsredovisningen kan användas för att utveckla verksamhetens hållbarhetsarbete

Målgrupp: 
Utbildningen riktar sig mot dig som vill fördjupa dina kunskaper inom hållbarhetsredovisning. Exempelvis: 
- Kommunikatörer
- Hållbarhetschef eller -samordnare
- Konsulter
- CSR-ansvariga


Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson:
0708 -  927 302
   

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. 

 

28 nov
Utbildning: ISO 45001
28 nov 2018 09:00 - 16:00

ISO 45001 - Introduktion och integrering med andra ledningssystem

Under våren 2018 publicerades en ny ledningssystemsstandard för arbetsmiljö, ISO 45001. Under denna heldagsutbildning får du grundläggande kunskaper om den nya standarden och dess krav på bl a hantering av risker och möjligheter, ledarskap, intressenters arbetsmiljökrav samt styrning av leverantörer och outsourcade processer. Dessutom får du tips på hur ni på bästa sätt integrerar detta nya ledningssystem i era befintliga, ex ISO 9001 eller ISO 14001.

Under utbildningen kommer delarna i den nya standarden att gås igenom detaljerat samtidigt som kursledaren ger goda exempel på hur företag hanterar dem i verkligheten. 

Vad tas upp under utbildningen? 

- Vad ett arbetsmiljöledningsystem innebär i praktiken
- Förändringar i förhållande till arbetsmiljöstandarden OHAS 18001 som nu ersätts
- High Level Structure: den gemensamma strukturen för standarder
- Utmaningar och möjligheter med den ISO 45001
- Goda exempel på framgångsrika arbetssätt
- Möjliga sätt att integrera ISO 45001 med andra ledningssystem som ni har på plats idag

Mål med utbildningen: 

Efter genomförd utbildning kommer du att ha:
- Kännedom om skillnaden mellan ISO 45001 och OHAS 18001
- Kunskaper för att framgångsrikt implementera systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kriterierna i ISO 45001
- Förståelse för hur ni på bästa sätt kan dra nytta av befintligt miljö- och/eller kvalitetsledningsarbete i kommande arbetsmiljöarbete

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom arbetsmiljöarbete. Exempelvis:
- Arbetsmiljöchef/-samordnare
- Arbetsmiljöingenjör
- CSR-ansvarig
- Miljö-/kvalitets-/hållbarhetsansvarig
- Internrevisor inom arbetsmiljö


Tid: 9.00-16.00
Datum:
28 november
Pris
: 5 300 kr exkl. moms. - 25% rabatt för medlemmar i TEM:s nätverk
Anmälan:Kontakta vår kursledare för mer information:


Marie Pettersson
0708 -  927 302   
  

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. Marie är en professionell utbildare och en mycket uppskattad pedagog.

 

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top