sven

Nyheter

CSR Skåne välkomnar GIAB!

Vi är glada att få välkomna GIAB till vårt hållbarhetsnätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver! 

giab

Vilka är GIAB?
GIAB är ett innovativt tillväxtbolag som implementerar processer och affärsmodeller i organisationer baserade på en cirkulär ekonomi. GIAB jobbar uteslutande med cirkulär ekonomi i form av återanvändning av produkter, upcycling, recirkulering av materialflöden och returlogistik för ehandel- och transportbolag. I praktiken innebär det att GIAB samlar in och hanterar skadade, defekta, returnerade eller reklamerade produkter som annars hade slängts från exempelvis försäkringsbolag, e-handlare och logistikföretag.


Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhet och lönsamhet är grundpelarna i GIABs verksamhet och genomsyrar vår grundläggande affärsidé vilket är att "omvandla det som anses vara avfall till en ekonomisk värdefull resurs". Vi jobbar utefter vår affärsmodell genom att hjälpa organisationer att implementera rutiner och affärsmodeller baserat på en cirkulär ekonomi. Vår verksamhet strävar efter att förlänga livslängden på produkter och material, skapa en bättre kostnad- och resurseffektivitet, förebygga utsläpp från nyproduktion samt minimera avfall.


Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi tycker att CSR Skåne levererar en intressant plattform för dialog, samarbete och nätverk med en variation av aktörer som vi gärna vill vara en del av. Vi ser fram emot att skapa nya kontakter, gå på kunskapsgivande nätverksträffar och utbyta erfarenheter.

 

 

CSRSkåne ren

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. Du kan läsa mer om CSR Skåne här >> 

Så kommer du igång med jämställdhetsarbetet

TEM har genomfört ett projekt för att ta fram en metodik för att integrera jämställdhetsaspekter i befintliga ledningssystem. Projekt syftade till att underlätta verksamheters systematisering och implementering av jämställdhetsaspekter, ex arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor, i sina befintliga ledningssystem. Detta för att lyfta jämställdhetsfrågornas ställning i organisationen och därmed skapa ett effektivt arbete för mer jämställda villkor och lika förutsättningar för kvinnor och män. Genom att addera ett jämställdhetsperspektiv i redan befintliga rutiner, instruktioner och policies kan organisationer spara värdefull tid och andra resurser samtidigt som medarbetarnas kännedom om strukturen kan göra förändringsarbetet mer lättförståeligt. Projektet är genomfört på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Den metodik som tagits fram består av tre steg: inventering av befintligt system, implementering av jämställdhetsperspektivet och uppföljning av arbetet. I denna artikeln ges en kort presentation kring det första steget, inventering. Under de kommande veckorna kommer de andra stegen att presenteras.

Steg 1: Inventering

I uppstarten av arbetet bör en grundläggande inventering och kartläggning av dagens arbete göras. Det innebär att ledningssystemet och tillhörande rutiner och arbetssätt gås igenom för att identifiera var jämställdhetsfrågan tas hänsyn till idag och identifiera var det finns ytterligare behov att adressera jämställdhetsaspekter för att öka styrningen för en mer jämställd arbetsplats. Nedan beskrivs några metoder som kan användas för att inventera det nuvarande arbetet. Fler metoder återfinns i den fullständiga rapporten om jämställdhetsintegrering >>

Gap-analys
Genom att jämföra dagsläge med det önskade läget skapas en översikt kring vad som saknas eller behöver förbättras. Analysen kan göras exempelvis mot AFS (2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö eller andra hållbarhetsriktlinjer.

Dokumentgenomgång
En total genomgång av samtliga dokument, rutiner, instruktioner och policyer görs för att identifiera var i ledningssystemet som punkter kring jämställdhet kan adderas. Metoden är tidskrävande men säkerställer ett detaljerat grundarbete.

Intervjuer med processägare
Om det är svårt att samla samtliga processägare till ett gemensamt möte kan ansvariga intervjuas separat för att diskutera hur jämställdhetsaspekter kan integreras i deras respektive processer och rutiner.


Case: inventering genom gapanalys

En av projektdeltagarna lyfte frågan kring uppstart av jämställdhetssatsningen till huvudkontoret för att få en tydlig förankring hos ledningen. Efter att tillsammans diskuterat ramen för arbetet och definitionen av jämställdhet inom just det företaget påbörjades arbetet med att inventera de nuvarande rutinerna och instruktionerna i ledningssystemen. I samband med inventeringen gjordes en gap-analys mot de aktiva åtgärder som finns i Organisatorisk och social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) med fokus på arbetsförhållanden, lön & anställningsvillkor, rekrytering & befordran, utbildning & kompetensutveckling samt möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Eftersom de ville skapa en heltäckande bild av verksamheten involverades också både personalorganisationer och lokala ledningsgrupper, vilka kunde inkomma med synpunkter på gap och lämna förbättringsförslag.


 

Hela rapporten finns nu tillgänglig på vår hemsida. Där hittar du råd och olika metoder för hur ni kan gå tillväga för att genomföra de olika stegen. Du hittar också fler konkreta exempel på vilka rutiner som kan vara användbara i arbetet.

Kontakta oss om du vill lära dig mer om metodiken eller få råd i hur ni kan utveckla jämställdhetsarbetet i just er verksamhet.

Linnea Turnstedt
Hållbarhetskonsult och projektledare

0708-927305

 

TEM flyttar!

TEM har nu flyttat till större lokaler och du hittar oss nu på Södra Promenaden 51 i Malmö. Du är varmt välkommen förbi på en kopp kaffe för att diskutera hållbarhet!

 

Stiftelsen TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö

Tel: 040 - 606 55 80

Mångfald och inkludering på arbetsplatsen

Den 26 september anordnade CSR Skåne en nätverksträff på Botildenborg i Malmö. Temat för denna nätverksträff var Mångfald och inkludering, och just Botildenborgs verksamhet är ett exempel på initiativ som verkar för social hållbarhet med mångfald i fokus. Grundaren Lena Friblick berättade om verksamheten och gav oss även en guidad tur på anläggningen.

Nätverksträffen inleddes med en introduktion av Linnea Turnstedt, hållbarhetskonsult på TEM, som berättade om projektet ’Integrering av jämställdhet i ledningssystem’ som pågått under 2019, där en metodik och exempel på arbetssätt utarbetats tillsammans med deltagarna i projektet. Slutrapporten från projektet kommer att läggas upp på TEM:s hemsida under hösten.

TEM            Skanska

Efter Linnea var det dags för Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet och Stina Greberg, marknadschef, som berättade om hur Skanska på olika sätt arbetar med mångfald och inkludering genom såväl mätning och uppföljning som olika projekt och satsningar. Företagets engagemang kommer från flera håll: deras vision är att skapa ett bättre samhälle men de påverkas också av omvärldens krav och förväntningar. De uppmanar även uppdragsgivare att visa att de tycker social hållbarhet är viktigt. Som Dagmar sa: ’Vi kan alla öka förväntningarna på våra samarbetspartners. Våga ställa sociala krav på era leverantörer’. Något de poängterade var att en stark inkludering ger positiva effekter och är vägen till mångfald. Två medarbetare som deltagit i Skanskas mentorsprogram är Glenn Nilsson och Ghiyath Ziada som berättade om hur det var att delta som mentor och praktikant – ett åtagande som Glenn menade går utanför arbetsplatsen: ’Man blir inte bara handledare i arbetet utan det blir för hela samhällslivet’.

Nobina            MittLiv

En annan organisation som arbetar för inkludering på arbetsplatsen är Nobina. Maria Johnsson, KAMS-chef, och Jan Edberg, KAMS-chef, menade att verksamheten har en värderingsdriven kultur där man arbetar för att förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet för inkludering har även lett till utmärkelsen Sveriges mest HBTQ-vänliga arbetsplats, ett pris som delades ut på Pride-festivalen 2019. Genom konkreta åtgärder och insatser samt att man som ledare är en förebild i dessa frågor stärker man arbetsplatsen och bidrar till devisen ’inkludering får mångfalden att blomma’.

Avslutningsvis fick vi lyssna på Bo Nilsson, senior konsult, och Lenka Prokopec Karlberg, VD, från organisationen Mitt Liv, en verksamhet som arbetar med social hållbarhet genom mångfald och inkluderande ledarskap. Att arbeta med inkludering i verksamheten skapar inte bara en möjlighet för medarbetare och ledare att utvecklas – företag med mångfald i ledande positioner är dessutom mer lönsamma. Bo och Lenka poängterade dels företagens roll - som stor verksamhet har ni ett ansvar – dels att vi definierar olika begrepp kring jämställdhet så att vi ser till att vi pratar om samma sak när vi diskuterar dessa frågor. Liksom de andra påpekade de dessutom att ’mångfald händer inte utan inkludering!’

Botildenborg

Efter presentationerna hölls en rundvandring på vackra Botildenborg där vi fick lyssna på hur stiftelsen arbetar. Hållbarhet och samverkan är ledorden för de olika aktörerna som tillsammans driver projekt för att bidra till arbetstillfällen, integration och en bra framtid för alla unga. Botildenborg är ett gott exempel på där det sociala hållbarhetsarbetet har gått från ord till konkret handling.

Stort tack till Botildenborg, talare och deltagare för denna inspirerande eftermiddag!

CSR Skåne välkomnar Malmö Mot Diskriminering

Vi är väldigt glada att få presentera Malmö Mot Diskriminering som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Vilka är Malmö Mot Diskriminering? 

Malmö mot Diskriminering är en lokal antidiskrimineringsbyrå och en ideell förening. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda som upplevt diskriminering, vi processleder företag och organisationer i sitt arbete med aktiva åtgärder och vi utbildar rättighets- och ansvarsbärare i diskrimineringslagen. Vårt kontor ligger i Malmö men vi finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne.

Hur arbetar ni med hållbarhet? 

Vi arbetar med social hållbarhet. För att uppnå social hållbarhet är rättvisa och respekt för individens rättigheter centrala. Diskriminering utgör ett stort hinder längs vägen till social hållbarhet. Malmö mot Diskriminerings arbete går ut på att stötta och hjälpa den enskilda som utsatts samtidigt som vi belyser bakomliggande strukturella problem. Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

 

Varför valde ni att gå med i CSR Skåne? 

Vi vill nå ut till aktörer i näringslivet och vara en resurs i arbetsgivarnas lagstadgade aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 

Malmö mot Diskriminering sitter på en unik expertis när det gäller inkludering på arbetsplatser och kan vara en tillgång i organisationers mångfaldsarbete. Dessutom har vi mycket att lära, då den ideella sektorn verkar under ganska annorlunda förutsättningar än vad privat sektor gör och CSR Skåne verkar vara en utmärkt plattform för det!

 

 

CSR Skane

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

 

Jämställdhet på arbetsplatsen

I onsdags genomfördes det avslutande seminariet i CSR Skånes jämställdhetsprojekt. Medlemmarna i projektgruppen samlades även denna gång på Malmö Arena Hotel för att gå igenom den metodik som tagits fram under året om hur verksamheter kan integrera jämställdhet i sina befintliga ledningssystem.

Inledningsvis berättade Linnea Turnstedt, projektledare, om bakgrunden till projektet samt resultatet som framkommit under de workshoptillfällen och diskussioner som hållits tillsammans med deltagarna. Resultatet består av en trestegs-metodik som på ett konkret sätt beskriver olika arbetsmetoder för att utveckla ledningssystem inom exempelvis miljö, kvalitet eller arbetsmiljö så att jämställdhetsfrågor kan inkluderas i verksamhetsstyrningen. Stegen i metodiken utgår från den PDCA-modell (Plan Do Check Act) som används i de flesta ledningssystem och som beskriver det ständiga förbättringsarbetet. Genom att addera ett jämställdhetsperspektiv i redan befintliga rutiner, instruktioner och policies kan organisationer spara värdefull tid och andra resurser samtidigt som medarbetarnas kännedom om strukturen kan göra förändringsarbetet mer lättförståeligt. Utöver metodiken presenterades även exempel på avsnitt i ledningssystemsstandarderna och verksamhetsrutiner där jämställdhetsfrågor kan lyftas in. 

Efter en genomgång av bakgrund och resultat hölls sedan en workshop för att identifiera ytterligare goda exempel på hur verksamheter kan arbeta rent praktiskt för att implementera ett jämställdhetsperspektiv i rutiner och instruktioner. Dessutom diskuterades de utmaningar som deltagarna stött på under arbetet med projektet och hur dessa kan hanteras på bästa sätt. Det kom fram många goda argument som kan användas i diskussioner med till exempel ledning och processägare.

Nu väntar arbetet för att sammanställa slutrapporten där den färdiga metodiken kommer att presenteras tillsammans med goda exempel på arbetsmetoder samt konkreta förslag på hur befintliga rutinerna kan utvecklas. Resultatet kommer att presenteras här på hemsidan under hösten.


Om du vill få rapporten skickad direkt till din mail får du gärna kontakta oss!
Linnea Turnstedt

Linnea Turnstedt pekar på några av områdena i ISO 45001 där jämställhetsfaktorer kan inkluderas.

CSR Skåne välkomnar Hemsö!

Vi är väldigt glada att få presentera Hemsö som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Hems


Vilka är Hemsö?
Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och landsting, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet. Tredje AP-fonden är Hemsös huvudägare.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhet och att bidra till en hållbar samhällsutveckling innebär för Hemsö att vara långsiktig och ansvarsfull i den dagliga verksamheten som fastighetsägare. Under förra året lanserade Hemsö Skolgårdslyftet i syfte att höja kvaliteten och öka
den social hållbarheten genom att förbättra utemiljön på förskolor och grundskolor. De närmaste åren satsas minst 30 miljoner kronor i projektet. Hållbarhetsarbetet fortsätter att vara centralt inom bolaget. Under 2019 fortsätter arbetet med digitaliseringar i fastigheterna och certifieringar av befintliga fastigheter. Ytterligare fokus kommer att läggas på operativa samhällsinsatser som ska ge synergier till Hemsös affärsmodell.

Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Genom samarbete och en öppen dialog med intressenter kan vi förbättra vårt hållbarhetsarbete och förutsättningarna att bedriva hållbar samhällsservice.

CSR Skane

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet.
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

Klarar ni kraven i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen?

Att man ska följa den lagstiftning man berörs av är en självklarhet för de flesta verksamheter, men att göra det i praktiken är inte alltid lika enkelt. I verkligheten finns det risk att medarbetarna avviker från lagstiftningen på grund av tidsbrist, okunskap, missförstånd eller helt enkelt slarv. Tyvärr kan detta ofta vara svårt att upptäcka i det dagliga arbetet.

Många företag väljer därför att bjuda in en extern expert på miljö- och/eller arbetsmiljölagstiftning för att granska arbetsplatsen. Denne kan då, med nya ögon, besöka verksamheten och titta på lagefterlevnaden i både teori och praktik. Därefter sätts en revisionsrapport samman där brister och förbättringsmöjligheter tydliggörs och man får därmed även ett kvitto på vad som fungerar bra i verksamheten, ur ett lagstiftningsperspektiv.

TEM hjälper på det sättet en stor mängd företag att årligen kontrollera sin lagefterlevnad. Genom att genomföra en sådan lagefterlevnadskontroll får man inte bara god kunskap om sin verksamhet utan förebygger även risken för lagbrott, sanktionsavgifter samt i vissa fall negativa effekter på medarbetares hälsa eller miljö.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att kontrollera lagefterlevnaden i er verksamhet eller om ni vill ha mer information om hur vi kan anpassa en lagefterlevnadskontroll efter just era behov!


040 – 606 55 80

CSR Skåne välkomnar Solenco!

Vi är väldigt glada att få presentera Solenco som ny medlem i TEM:s nätverk CSR Skåne. Vi ser fram emot ett givande samarbete framöver!

Vilka är Solenco?
Med hållbarhet som ledstjärna är Solenco teknikkonsultbolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är energi, miljö/hållbarhet, VVS samt automation inom olika typer av projekt för exempelvis kontor, sjukhus, skolor, industri, hotell och köpcentrum.

Med en bred kunskapsbas och lång erfarenhet av många olika projekt, processer och system är vi övertygade om att vi kan hitta den mest optimala lösningen för våra kunder. Vi arbetar över hela världen men kontoret finns i Malmö.

Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi arbetar med hållbarhet i alla våra projekt på något sätt.

Energiområdet är ett område där vi verkligen kan göra skillnad med vår kunskap inom energieffektivisering och systemoptimering. Vi arbetar med bl.a. industrikunder över hela världen och där finns stora möjligheter att göra förändringar som ger stora hållbarhetsvinster.

Området för miljö och hållbarhet är väldigt brett och här arbetar vi dels med hållbarhetsrådgivning/redovisning men till största delen miljö/hållbarhetscertifiering av nybyggnation samt befintliga byggnader. Vi arbetar med både nationella och internationella system så som BREEAM, BREEAM in-use, LEED, Miljöbyggnad, WELL, Fitwel och Svanen. Genom att arbeta med tredjeparts certifiering så görs många val mer hållbara och kunskap sprids naturligt i fastighetsbranschen.
Inom VVS- och automation inkluderas hållbarhetstänk dels efter vad kunderna ha för krav men också genom att de lösningar vi föreslår är framtagna utifrån vad som är det bästa vi kan erbjuda.


Varför har ni valt att gå med i CSR Skåne?
Vi vill gärna var en del av CSR Skåne för att nätverka och kanske kunna bidra med kunskap/information inom våra områden men också få ta del av andras erfarenheter och kunskap inom detta breda område.

CSR Skåne är ett av Sveriges största hållbarhetsnätverk och samlar närmare 100 aktörer som vill utvecklas inom CSR, byta erfarenheter och skapa affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet. 
Du kan läsa mer om CSR Skåne här >>

CSR Skåne på Malmöfestivalen


För tredje året i rad anordnade vi ett hållbarhetsevent på Malmöfestivalen tillsammans med Scandic. Det är en uppskattade tradition bland så väl nätverksmedlemmar som förbipasserande festivalbesökare. Årets tema var Matens roll i en hållbar framtid.

Till att börja med berättade Linnea Turnstedt, ansvarig för CSR Skåne, kort om hur maten påverkar vår miljö och vårt klimat – hela vägen från jorden till bordet. Att veta vad som faktiskt är hållbart är inte så lätt och många gånger blir det en fråga om vilka frågor vi som konsumenter prioriterar, så som klimatet, biologisk mångfald, djurhållning m.m. Men genom att öka kunskaperna kring de livsmedel vi köper, och hur de på bästa sätt förvaras och tas tillvara, kan vi åstadkomma stora förbättringar avseende vår mats hållbarhetsprestanda. Läs mer om CSR Skåne här >>

Därefter välkomnades Darek Krupa, Food & Beverage Manager på Scandic Star, och Anna Boudire, Hotelldirektör på Scandic S:t Jörgen, fram på scen. De berättade och Scandics resa för att skapa en mer hållbar matservering. Resan tog avstamp 2001 när de valde att krav-certifiera sina frukostar. Sedan dess har de arbetat aktivt för att minska sin påverkan genom beslut som: att bara servera svensk kyckling, köpa in mindre tallrikar för att minska matsvinn, sälja överbliven mat, ta bort sugrör med mera. Koncernens köpkraft är så stor att när Scandic beslutade att endast köpa in ekologisk mjölk tog den slut överallt efter två veckor! Genom att aktivt arbeta för mer hållbara inköp kan de därför påverka hela marknaden till det bättre. Här kan du läsa mer om Scandics hållbarhetsarbete >>

Erik Andersson, medgrundare till Restaurang Spill, höll därför en givande presentation med fokus på matsvinn. När Erik såg hur mycket ätbar mat som kasserades av producenter och grossister förstod han att något måste göras. Erik och hans fru, Ellinor, startade därför en restaurang som köper in dessa livsmedel och skapar fantastiska lunchrätter och catering av dem. De får dagligen listor från leverantörer på mat som ska slängas på grund av utseende eller att dem nått bäst före-datumet och utifrån det komponeras nästa meny. Ett innovativt (och gott!) sätt att ta tillvara på mat som annars hade slängts i onödan! Läs mer om Spill här >>

I år hade vi även med oss Rodrigo López-Calderón, Matansvarig på Malmöfestivalen, som berättade om hur Malmö Stad arbetar med mat och hållbarhet. Genom att ställa långtgående krav på mataktörerna på festivalen kan staden till stor del styra dem i en positiv riktning. Exempel på de krav som ställs är att allt kaffe/te ska vara fairtrademärkt, ekologisk mjölk, inga engångsartiklar i plast får gå ut till besökare m.m. Dessutom klimatkompenserar Malmöfestivalen för samtliga försäljares medverkan. Läs mer om Malmöfestivalens hållbarhetsarbete här >>

Efter presentationerna bjöds samtliga talare återigen upp på scen för att delta i en paneldiskussion kring temat. Då fick även deltagarna möjlighet att ställa frågor. Därefter var det dags för det traditionsenliga efter-minglet i Scandic Kramers vackra restaurangområde.

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2023 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.