sven

Nyheter

Ny ISO-standard för arbetsmiljö ersätter OHSAS 18001

I slutet av mars är det möjligt att ta del av den nya standarden för arbetsmiljö, ISO 45001. Standarden, som tar upp såväl fysiska som organisatoriska arbetsmiljöaspekter, kommer på sikt ersätta OHSAS 18001 och är uppbyggd på samma sätt som bland annat ISO 14001 och ISO 9001. Med en ny gemensam struktur blir det alltså lättare att implementera arbetsmiljöarbetet i ett befintligt ledningssystem. Liksom de uppdaterade standarderna för miljö och kvalitet innehåller ISO 45001 krav på att beakta externa och interna faktorer som kan påverka verksamheten och ledningssystemet, till exempel vad gäller krav från intressenter och hantering av risker. Ett större fokus på ständig förbättring, inklusive mål, planering och utvärdering av prestanda, tillhör också nyheterna. 

Ni har väl inte missat de tjänster vi erbjuder inom arbetsmiljöområdet, till exempel bevakning av lagstiftning, revisioner och utbildningar? Behöver ni hjälp med övergången från ISO 18001 till den nya standarden eller vill implementera ett nytt ledningssystem, kontakta oss så berättar vi mer! 

Tel. 040-606 55 80 eller

 

HörselskyddNy

The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018 – tack till alla talare, deltagare och partners!

 

Den 15:e februari var det återigen dags för årets stora konferens i hållbar sjukvård - Nordic Conference on Sustainable Healthcare! 

Konferensen anordnades av TEM:s nätverk, Nordic Center for Sustainable Healthcare, tillsammans med Aktuell Hållbarhet och det var en givande dag i Stockholm. I år samlades aktörer från över 10 länder som att diskutera lösningar för att skapa en mer hållbar sjukvård. Årets talare fokuserade på en rad ämnen som miljövänliga sjukhus, antibiotikaresistens, hållbara läkemedel och hållbar upphandling. Dessutom bjöd konferensen på en internationell utblick då vi bjudit in ledande beslutsfattare och experter från bl a Israel, Storbritannien oc USA som berättade om framgångsfaktorer för hållbar utveckling som de tillämpat i sina respektive verksamheter. 

Några av de ord som publiken använde för att sammanfatta konferensen

Under konferensen delades dessutom 3 priser ut till Årets organisatör av hållbar sjukvård, Årets företag inom hållbar sjukvård och Årets innovation inom hållbar sjukvård. Ett stort grattis till alla vinnare! 

  • Region Västragötaland - Årets organisatör av hållbar sjukvård
  • Durapulp av swt Developement, Region Halland, Region Västragötaland och Södra - Årets innovation inom hållbar sjukvård
  • OCO Nordic - Årets företag inom hållbar sjukvård


Malin Emmoth, SWT Development, Anna Teghammar, Västra Götalandsregionen och Magnus Clarin, OCO Nordic.

Fullsatt nätverksträff med tema jämställdhet och minskad ojämlikhet

Årets första nätverksträff med CSR Skåne hölls hos Advokatfirman Vinge den 25 januari CSR Skanemed fokus på jämlikhet och minskad ojämlikhet. Samtliga nätverksträffar under 2018 kommer att utgå från FN:s globala mål för hållbar utveckling (denna gång tog vi upp nummer 5 och 10), och därför inledde TEM med ett översiktligt föredrag om syftet med målen, vad de innebär och på vilket sätt näringslivet kan delta i arbetet med att uppnå dem.

Därefter var det dags för eftermiddagens första presentation där Mathias Lindquist, Anders Forkman, Emelie Svensäter Jerntorp och Ingela Malmborg från Vinge berättade om hur deras organisation, precis som hela advokatbranschen, står inför en stor utmaning när det kommer till jämställdhet. Med diskrimineringslagen som utgångspunkt redogjorde de för arbetsgivarens ansvar vad gäller åtgärder för att motverka diskriminering och att verka för lika rättigheter och möjligheter.  De pekade på vikten av ett systematiskt tillvägagångsätt där man undersöker, analyserar, åtgärdar och följer upp. 

MINE                                                                                    Kate Plaskonis och Magdalena Nour

Nästa talare var Magdalena Nour och Kate Plaskonis från MINE. De pratade bland annat om drivkrafter och affärsnyttan med att jobba med dessa hållbarhetsmål, hur ett företag kan arbeta med mångfald, vikten av att det finns en vedertagen kulturell acceptans samt att kunna se likheter i allas olikheter. Ledningen måste visa vägen för medarbetare genom att vara modiga i sitt beslutsfattande, stå fast vid sina beslut, sprida information och låta mångfald genomsyra hela verksamheten.

Den tredje talaren, Andreas Dobrescu från Voxeyes, berättade om en ny digital hälsoplattform där patienter kan träffa läkare via video istället för ett fysiskt besök på sjukhus eller vårdcentral. Andreas berättade vad digital vård innebär och hur tekniken gör vårdtillgängligheten lättare för alla, oavsett funktionsnedsättningar. 

Efter semla och kaffe var det dags för Sarah Britz som berättade om Faktums verksamhet. Försäljning av tidningar ger människor en chans att komma in i samhället samtidigt som köpet bidrar till en ”här och nu-aktion” mot utanförskap. Lösningen till ett minskat utanförskap finns i mötet som uppstår på gatan mellan försäljare och köpare, där det skapas en relation och där är man jämlik.

Faktum2                                                                                         Sarah Britz

Eftermiddagen avslutades med att Dagmar Gormsen från Skanska talade om vad mångfald och inkludering innebär i deras företagskultur och hur Skanska arbetar med aktioner för att inkorporera detta i den dagliga verksamheten. Dagmar uttryckte hur viktigt det var att basera arbetet på värderingar som är förankrade i ledningen genom kontinuerliga inkluderingsutbildningar, internationella ledarprogram och interkulturella workshops.

Nästa nätverksträff med CSR Skåne, den 27 februari kl. 13-16 på Kretseum i Malmö, har tema vatten. Vi uppmärksammar då mål 6, Rent vatten och sanitet, samt mål 14, Hav och marina resurser. Läs mer om träffen här>>

Krav på hållbarhetsrapportering för stora bolag

Förändringar i årsredovisningslagen har medfört att större bolag ska lämna en hållbarhetsrapport från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016. Det innebär att många företag kommer att behöva lämna ytterligare uppgifter i den årsredovisning som presenteras nu i vår. Behöver ni stöd i arbetet med hållbarhetsrapporteringen erbjuder TEM flera tjänster inom området.

De uppgifter som tillkommer är ickefinansiella upplysningar som bland annat behövs för förståelsen av företagets utveckling och konsekvenserna av verksamheten vilket inkluderar frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Detta kan implementeras i förvaltningsberättelsen i er årsredovisning eller som en separat hållbarhetsredovisning.

Vilka berörs?

Organisationer som under de två senaste räkenskapsåren når upp till minst ett av följande kriterier 

• medelantalet anställda > 250
• balansomslutning > 175 Mkr
• nettoomsättning > 350 Mkr

För noterade företag som omfattas av bestämmelserna ovan gäller även att en mångfaldspolicy för styrelsen ska tas fram.

TEM kan hjälpa er organisation med att kartlägga hur ni förhåller er till lagkraven och standardiserade riktlinjer för hållbarhetsrapportering, till exempel GRI Standards. Vi kan även bistå i arbetet med att ta fram texter till hållbarhetsredovisningen och erbjuda skräddarsydda utbildningar för att öka kompetensen inom dessa frågor hos era medarbetare.

 

Kontakta oss för mer information om ni vill veta mer om vad förändringarna innebär för er:
040-606 55 80

 

Skärmklipp HR

Nu börjar det bli bråttom att uppdatera till ISO 14001:2015

Som många känner till har den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 genomgått en uppdatering. Uppdateringen kom redan 2015 men verksamheter har till september i år på sig att övergå till den nya standarden. Men arbetet med att uppdatera ledningssystemet tar tid och därför rekommenderas organisationer med den gamla versionen att påbörja sitt arbete snarast.

Den nya standarden ISO 14001:2015 ställer ökade krav på bland annat ledningens engagemang, livscykelperspektiv, intressentdialog, mätning av miljöprestanda mm. Detta innebär att en mängd rutiner och arbetssätt behöver ses över för att leva upp till de nya kraven.

Vi på TEM har mångårig erfarenhet av att utveckla och uppdatera miljöledingsystem och har hjälpt ett stort antal verksamheter med övergången till den nya standarden. Vi har dessutom medarbetare som är certifierade revisionsledare enligt ISO 19011.

Vi hjälper er gärna med att till exempel:
- Identifiera de bitar som saknas i ert nuvarande ledningssystem (gap-analys)
- Rekommendera åtgärder
- Uppdatera era rutiner och instruktioner
- Ge råd och tips inför arbetet med uppdateringen

 

Kontakta gärna oss om ni står inför en kommande omcertifiering så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!
+46 (0)40-606 55 80

 

Ps. om ni hellre vill ansvara för uppdateringen själva erbjuder vi också kurser i ISO 14001:2015 där ni under en dags utbildning får lära er om de nya kraven och vad som förväntas av er verksamhet inför en omcertifiering.

CSR Skåne välkomnar Purac till nätverket!

CSR Skåne är glada att få presentera vår senaste medlem i nätverket – Purac! Vi ser fram emot ett spännande samarbete och är glada att få ta del av deras erfarenheter inom hållbarhetsområdet framöver. Nedan presenterar de sig själva:

”Purac är världsledande inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall. Vi utvecklar ständigt nya processer för att öka effektiviteten, minska drifts- och underhållskostnader och för att krympa anläggningarnas storlek.

Vi på Purac utför arbeten som förbättrar dricksvattenkvaliteten för konsumenten och processvattenkvaliten för industrin. Vi förbättrar även reningsprocessen i reningsverk och minskar därför belastningen på våra hav och vattendrag. De biogasproduktionsanläggningar som vi levererar bidrar till en ökad produktion av miljövänlig och förnyelsebar energi – samtidigt som vårt avfall omvandlas till en resurs. Purac är verksamma i hela kretsloppet.

Vi tar vårt ansvar för miljön – vi strävar alltid efter att minska energibehovet och användning av jordens resurser. Vi använder så långt som möjligt miljövänliga material och produkter, och värnar om detta från början till slut. Vi verkar också för att införa nya tekniska lösningar och nya material som minimerar utsläpp och skador på miljön. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OSHAS 18001.”

 

 

CSR Skåne välkomnar Ecoonline som ny medlem!

Vi är glada att få välkomna EcoOnline till CSR Skåne! Företaget kan, med hjälp av sitt digitala verktyg, bidra till en mer hållbar kemikaliehantering och vi ser mycket fram emot chansen att få samarbeta mer framöver. Vi låter Ecoonline presentera sig nedan: 

 

Med digitala lösningar online, utbildningar och stort kundfokus hjälper vi verksamheter förebygga och förhindra skador på människor och miljön genom användning av kemikalier. Som Nordens största leverantör av digitala kemikalieregister hjälper vi idag mer än 4000 verksamheter att enklare hålla koll på sin kemikaliehantering och kemikaliedokumentation. Detta gör det möjligt för verksamheter att arbeta förebyggande och förhindra skador på hälsa och miljö.

EcoOnline utvecklar mjukvara och har stort kundfokus för att göra kemikaliehantering och kemikaliedokumentation så användarvänlig och lönsam som möjligt. Det unika med EcoOnlines produkter är att hela leverantörskedjan är sammankopplad i samma databas. Bland våra samarbetspartners återfinns bl.a. Ramirent, Mekonomen, Würth och Sandviken Energi.

EcoOnline arrangerar årligen konferensen Miljö – och kemidagarna. En mötesplats för dig som arbetar med kemi-, miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor. Här kan du träffa andra som arbetar med liknande frågor, bli uppdaterade om nya lagar och förordningar och praktiska fall. Forskare, myndigheter och näringsliv ger olika infallsvinklar under samma tema.

EcoOnlines mission är ”Protecting people’s lives and the environment”

 

 

Nordic Conference on Sustainable Healthcare - rabatt för medlemmar i NCSH

Välkommen till Nordens ledande konferens
och mötesplats 
om hållbar sjukvård
- 15 februari, Stockholm

Nordic Center for Sustainable Healthcare och Aktuell Hållbarhet organiserar återigen den populära konferensen Nordic Conference on Sustainable Healthcare. 

Konferensen samlar återigen aktörer från hela hälso- och sjukvården för att diskutera lösningarna för framtidens hållbara sjukvård. Möt talare på både internationell och nationell nivå som har insikt i möjligheterna att använda sjukvårdens resurser så att de lever upp till hållbarhetskraven, oavsett om det gäller organisation, resurshantering, byggande, upphandlingsfrågor, leverantörer eller medarbetare.

Glöm inte att medlemmar i TEM:s nätverk, Nordic Center for Sustainable Healthcare, har dessutom en kraftig rabatt på deltagaravgiften. Istället för 4 900 kr betalar medlemmar endast 3 500 kr exkl. moms! För att anmäla dig om medlem i NCSH, klicka på länken nedan.

Anmäl dig som medlem i NCSH för endast 3 500 kr exkl. moms
(Ordinarie pris 4 900 kr exkl. moms)

 

Ur programmet:

- Så bemöts leverantörerna med de hållbara produkterna
- Hållbarhet hos Kaiser Permanente, en av världens största vårdkoncerner
- Verktyg för hållbart byggande och förvaltning av vårdfastigheter
- Internationella lärdomar om hållbar hälso- och sjukvård
- Så kan upphandlingar styra verksamheten i hållbar riktning
- Antibiotikaresistens – så ska sjukvården hantera den stora ödesfrågan

För mer information om talare och det fulla programmet, se här >>

 

 

Är du inte medlem i Nordic Center for Sustainable Healthcare ännu? 
Se det fulla programmet och anmäl dig och dina kollegor Nordic Center for Sustainable Healthcare

CSR Skåne välkomnar Position Green till nätverket!

CSR Skåne sparkar igång det nya året med att välkomna en ny medlem till nätverket! Det Malmö-baserade företaget Position Green hjälper företag att få styrning på sin hållbarhetsdata. De ser fram emot att öka sina kunskaper inom området och är särskilt intresserade av de kommande träffarna med fokus på FN's globala mål för hållbar utveckling. Här presenterar de sig själva: 

"Position Green är ett snabbväxande företag med ambitionen att revolutionera hur företag och organisationer arbetar hållbart.
Vår egenutvecklade mjukvara hjälper våra kunder att på ett effektivt och smart sätt samla in, analysera, visualisera och rapportera hållbarhetsdata.

Position Green arbetar idag med företag och organisationer i flertalet branscher och storlekar - allt ifrån mindre och medelstora aktörer till större industriföretag, börsnoterade livsmedelsföretag, landsting, transportbolag, fastighetsbolag, banker och ledande private equity företag"

 

 

Öka din kompetens inom CSR!

Välkommen till kursen Introduktion till CSR – en utbildning för dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper inom hållbarhetsområdet.

Under denna halvdagsutbildning får du lära dig mer om begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, samt de nyckelaspekter som ingår däri. Vi blandar teoretiska kunskaper, konkreta exempel och praktiska övningar så att du på bästa sätt kan tillämpa kursmomenten i din verksamhet.

Utbildningen riktar sig till:
Dig som är i uppstarten i hållbarhetsarbetet, som fått utökat ansvar eller som helt enkelt vill bredda din kompetens inom hållbarhetsområdet. 

Mål med utbildningen:
Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få den kunskap och de redskap som behövs för att låta hållbarhet genomsyra hela organisationen. Dessutom får du:
- Grundläggande kunskaper inom CSR och hållbarhet
- Förståelse för de sociala aspekternas betydelse för utvecklingen av företagets identitet, värdegrund, image och varumärke
- Metoder, verktyg och goda exempel inom bl a riskanalyser, målarbete och leverantörsarbete
- Kunskaper om att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor och välja ut fokusområden med hög relevans för verksamhetens nyckelintressenter

Datum: 8 februari, 09.00-12.00
Plats:
Altonagatan 3, 211 38 Malmö
Kostnad: 2500 kr exkl. moms, gratis för medlemmar i CSR Skåne
Anmälan:  

 

Kontakta vår kursledare för mer information:

Marie Pettersson:  , 0708 -  927 302

Marie, Fil. Dr. i ekologi, har arbetat med CSR och hållbarhet i över 10 år och har god erfarenhet av de utmaningar och möjligheter ett arbete med CSR skapar. Marie har även gjort ett flertal miljöutredningar (senast Lunds Universitet) samt byggt och integrerat ledningssystem enligt både gamla och nya ISO 14001, OHSAS och kvalitetstandarder. Hon har arbetat med regionala och internationella organisationer som riktar sig både mot konsumenter och business-to-business. 

Underkategorier

Vilka är vi på TEM?

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.

KONTAKT


040-606 55 80
Nyhetsbrev

TEM – Value through sustainability

© 2022 Stiftelsen TEM
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.